BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yağmur, su sıkıntısını bitirdi

Yağmur, su sıkıntısını bitirdi

Baş­kan Ka­dir Top­baş ve İS­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü Vu­ral, son gün­ler­de ya­ğan yağ­mur­la­rın ba­raj­lar­da­ki do­lu­luk o­ra­nı­nı yük­selt­ti­ği­ni söy­le­di.3 gündür aralıksız yağan yağmur günlük hayatı yer yer etkiledi. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, son ya­ğış­lar­dan son­ra ba­raj­lar­da­ki do­lu­luk o­ra­nı­nın yak­la­şık yüz­de 26 o­ra­nın­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Yağ­mur ar­tık bu yıl da bi­ze su p­rob­le­mi­nin ol­ma­ya­ca­ğı­nı gös­ter­di” de­di. Top­baş, Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı­na i­liş­kin ba­sın top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan, ba­sın men­sup­la­rı­nın so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dır­dı. “İs­tan­bul’da et­ki­li o­lan sa­ğa­nak ya­ğış­la­rın ar­dın­dan ba­raj­lar­da­ki du­ru­ma” i­liş­kin bir so­ru ü­ze­ri­ne Top­baş, “Şu an­da ba­raj­lar­da­ki do­lu­luk o­ra­nı­mız yüz­de 26’lar­da. Ta­bi­i te­pe­ler­de­ki ya­ğış sı­zın­tı­la­rı de­vam e­di­yor. Bu ar­tar” ce­va­bı­nı ver­di. TASARRUFA DEVAM Ka­dir Top­baş, son sa­ğa­nak ya­ğış­la­rın ö­zel­lik­le ze­min su­yu­na çok cid­di et­ki­si ol­du­ğu­nu, met­re­ka­re­ye 30 i­le 120 ki­log­ram a­ra­sın­da ya­ğış düş­tü­ğü­nü ha­tır­lat­tı. ­Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı, şöy­le de­vam et­ti: “Şu an e­kim a­yı ya­ğış or­ta­la­ma­sı­nın ü­ze­rin­de bir ya­ğış al­dık. Yağ­mur ar­tık bu yıl da bi­ze su p­rob­le­mi­nin ol­ma­ya­ca­ğı­nı gös­ter­di çok şü­kür. A­ma ben yi­ne İs­tan­bul­lu­la­rın ö­zel­lik­le su p­rob­le­mi­nin or­ta­dan kalk­tı­ğı­nı dü­şün­me­yip, ta­sar­ru­fa mut­la­ka de­vam et­me­le­ri­ni ri­ca e­di­yo­rum. Çün­kü ge­le­cek yı­lın ne o­la­ca­ğı­nı, ya­zı n na­sıl ge­çe­ce­ği­ni bil­mi­yo­ruz. Bu ba­kım­dan ted­bir­li ol­mak ge­re­ki­yor.” BEREKET YAĞDI İS­Kİ Ge­nel Mü­dü­rü Mev­lüt Vu­ral da, İs­tan­bul’da bek­le­nen su sı­kın­tı­sı­nın yıl so­nu­na ka­dar ta­ma­men or­ta­dan kalk­tı­ğı­nı söy­le­di. Vu­ral, “3 gün­den bu ya­na İs­tan­bul’da çok gü­zel ve be­re­ket­li yağ­mur­lar yağ­dı. Bel­ki hal­kı­mız a­çı­sın­dan sı­kın­tı ge­tir­di­ği yön­le­ri de o­la­bi­lir. Bu sı­kın­tı­la­rın kı­sa sü­re­de gi­de­ri­le­ce­ği­ne i­na­nı­yo­rum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT