BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Demirci: Tuzla Gölü yeni çehresine kavuştu

Demirci: Tuzla Gölü yeni çehresine kavuştu

Tuz­la Gö­lü’nü ye­ni­den suy­la bu­luş­tur­duk­la­rı­nı kay­de­den Tuzla Belediye Baş­kanı Mehmet De­mir­ci, “Tuz­la­lı­lar ar­tık gö­lün et­ra­fın­da­ki me­si­re ala­nın­dan is­ti­fa­de ede­bi­le­cek” di­ye ko­nuş­tu.BAŞ­KAN DE­MİR­Cİ’DEN GA­ZE­TE­Mİ­ZE Zİ­YA­RET Ge­nel Ya­yın Mü­dü­rümüz Nuh Al­bay­rak’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret eden Tuz­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met De­mir­ci, 4 yıl­da il­çe­de yap­tık­la­rı ya­tı­rım­la­rı ve ge­le­cek­le il­gi­li pro­je­le­ri­ni an­lat­tı. > Be­kir Ye­ni­ay İS­TAN­BUL Ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret eden Tuz­la Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met De­mir­ci, Tuz­la’nın son 4 yıl­da ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la ka­buk de­ğiş­tir­di­ği­ni be­lir­te­rek, “İl­çe­mi­zin baş dön­dü­rü­cü ge­li­şi­mi­ne bak­tı­ğı­mız­da, 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti İs­tan­bul’a ya­kı­şır bir Tuz­la in­şa et­me­nin se­vin­ci­ni ya­şı­yo­ruz” de­di. Ge­nel Ya­yın Mü­dü­rümüz Nuh Al­bay­rak’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret eden Baş­kan De­mir­ci, 4 yıl­da Tuz­la’ya yap­tık­la­rı ya­tı­rım­la­rı ve ge­le­cek­le il­gi­li pro­je­le­ri­ni an­lat­tı. Çok kı­sa za­man­da Tuz­la’nın çeh­re­si­ni de­ğiş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan De­mir­ci, “Çev­re­sel fak­tör­ler­den aşı­rı bir şe­kil­de et­ki­len­miş olan Tuz­la Gö­lü’nü geleceğiyle baş ba­şa bı­rak­ma­dık. Gö­lü te­miz­le­ye­rek baş­la­dı­ğı­mız ça­lış­ma­da, göl ta­ba­nı­na 20 met­re ge­niş­lik­te 2.5 met­re de­rin­lik­te ka­nal­lar in­şa et­tik. Gö­lü ye­ni­den suy­la bu­luş­tur­duk. Tuz­la­lı­lar ar­tık gö­lün et­ra­fın­da­ki me­si­re ala­nın­dan is­ti­fa­de ede­bi­le­cek. Böl­ge­de, hal­ka açık ge­zi alan­la­rı, kuş göz­lem yer­le­ri, me­si­re alan­la­rı yer ala­cak” de­di. FA­KİR­LE­RE SA­HİP ÇIK­TIK İl­çe­miz­de ya­şa­yan dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rı sa­hip­siz bı­rak­ma­dık­la­rı­nı kay­de­den Baş­kan De­mir­ci, “Sos­yal be­le­di­ye an­la­yı­şıy­la has­ta ve muh­taç­la­ra gı­da, gi­ye­cek, has­ta be­zi, ilaç, te­ker­lek­li san­dal­ye ve mad­di yar­dım­lar­da bu­lun­duk, eği­ti­me des­tek ola­rak da kır­ta­si­ye, çan­ta yar­dı­mı yap­tık” de­di. Baş­kan De­mir­ci, “4 yıl­da il­çe­nin fi­zi­ki şart­la­rı­nı ge­liş­tir­me­nin ya­nı sı­ra va­tan­daş­la­rı­mı­zın sos­yal ih­ti­yaç­la­rı­na da ce­vap ve­re­cek ya­pı­la­ra ve et­kin­lik­le­re im­za at­tık. Da­ha ön­ce 1 kül­tür mer­ke­zi olan il­çe­ye 4 yıl­da 5 semt kül­tür mer­ke­zi da­ha ya­pa­rak bü­yük bir ek­sik­li­ği gi­der­dik” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93806
  % 0.86
 • 4.7768
  % -0.91
 • 5.5861
  % -0.17
 • 6.242
  % -0.25
 • 188.513
  % -0.28
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT