BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Minik yelkencilerin sertifika sevinci

Minik yelkencilerin sertifika sevinci

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Yelken Yaz Okulu öğrencileri sertifikalarını Başkan Dağlar’ın elinden aldıKar­tal Be­le­di­ye­si ve Ma­ri­na D­ra­gos Yel­ken İh­ti­sas Ku­lü­bü iş bir­li­ği i­le bu yıl dör­dün­cü­sü dü­zen­le­nen Yel­ken Yaz O­ku­lu, tö­ren­le ye­ni me­zun­la­rı­nı ver­di. Kar­tal Sa­hi­li D­ra­gos Ko­yu, Ma­ri­na D­ra­gos Yel­ken İh­ti­sas Ku­lü­bü Te­sis­le­ri’n­de uz­man yel­ken e­ği­tim­ci­le­rin gö­ze­ti­min­de üç dö­nem ha­lin­de e­ği­tim ve­ril­di. 8-13 yaş g­ru­bun­da­ki 64 kur­si­yer, üç haf­ta­lık e­ği­tim­le­ri­ni ba­şa­rıy­la ta­mam­la­ya­rak ser­ti­fi­ka al­ma­ya hak ka­zan­dı­lar. 2006 yı­lın­da Yacht Tür­ki­ye Der­gi­si ta­ra­fın­dan ‘Ör­nek Sos­yal So­rum­lu­luk P­ro­je­si’ se­çi­len Kar­tal Be­le­di­ye­si Yel­ken Yaz O­ku­lu’nun ser­ti­fi­ka da­ğı­tım tö­re­ni­ne Kar­tal Be­le­di­ye Baş­ka­nı A­rif Dağ­lar, Ma­ri­na D­ra­gos Yel­ken İh­ti­sas Ku­lüp Baş­ka­nı So­mer Bü­yü­kak­kuş, e­ği­tim­ci­ler, öğ­ren­ci ve­li­le­ri ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT