BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Şişli’de 85 bin Türk bayrağı dağıtılacak

Şişli’de 85 bin Türk bayrağı dağıtılacak

Cum­hu­ri­ye­tin 85. yı­lı­nı coş­ku­lu bir tö­ren­le kut­la­ma­ya ha­zır­la­nan Şiş­li Be­le­di­ye­si, kut­la­ma­lar bo­yun­ca il­çe­de 85 bin Türk bay­ra­ğı da­ğı­ta­cak.Cum­hu­ri­ye­tin 85. yı­lı­nı coş­ku­lu bir tö­ren­le kut­la­ma­ya ha­zır­la­nan Şiş­li Be­le­di­ye­si, kut­la­ma­lar bo­yun­ca il­çe­de 85 bin Türk bay­ra­ğı da­ğı­ta­cak. “85. yıl­da 85 bin bay­rak” slo­ga­nıy­la dü­zen­le­ne­cek olan Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da, bu ak­şam fe­ner ala­yı dü­zen­le­ne­cek. Şiş­li Mey­da­nı’nda top­la­na­cak olan bin­ler­ce ki­şi, me­şa­le­ler­le fe­ner ala­yı oluş­tu­ra­rak “Cum­hu­ri­yet yü­rü­yü­şü” ger­çek­leş­ti­re­cek. Fe­ner ala­yı­nın ar­dın­dan sa­at 20.00’de de Ce­va­hir Alış­ve­riş Mer­ke­zi’nin önün­de kon­se­r dü­zen­le­ne­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT