BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eski Bakırköy’ün özlemini çekiyorum

Eski Bakırköy’ün özlemini çekiyorum

Ce­viz­lik Ma­hal­le Muh­ta­rı Gö­nül Ça­vu­şoğ­lu’nun or­ga­ni­ze et­ti­ği “ay­da 1 kez hep be­ra­ber çay’da bu­lu­şa­lım” et­kin­li­ğin­de Ce­viz­lik Ma­hal­le sa­kin­le­riy­le bir ara­ya ge­len Ba­kır­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ateş Ünal Er­zen, ken­di­si­ne he­di­ye edi­len es­ki Ba­kır­köy fo­toğ­raf­la­rı üze­ri­ne duy­gu­la­na­rak, “Ba­kır­köy sa­hi­lin­de de­ni­ze gir­di­ği­miz ço­cuk­luk ve genç­lik gün­le­ri­mi öz­lü­yo­rum” de­di.Ce­viz­lik Ma­hal­le Muh­ta­rı Gö­nül Ça­vu­şoğ­lu’nun or­ga­ni­ze et­ti­ği “ay­da 1 kez hep be­ra­ber çay’da bu­lu­şa­lım” et­kin­li­ğin­de Ce­viz­lik Ma­hal­le sa­kin­le­riy­le bir ara­ya ge­len Ba­kır­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ateş Ünal Er­zen, ken­di­si­ne he­di­ye edi­len es­ki Ba­kır­köy fo­toğ­raf­la­rı üze­ri­ne duy­gu­la­na­rak, “Ba­kır­köy sa­hi­lin­de de­ni­ze gir­di­ği­miz ço­cuk­luk ve genç­lik gün­le­ri­mi öz­lü­yo­rum” de­di. Ünal Er­zen, “80’li yıl­la­rın ba­şı­na ka­dar Ba­kır­köy’de Ata­köy sa­hi­lin­de ve Gü­neş Pla­jı­nın ol­du­ğu yer­ler­de de­ni­ze gir­mek müm­kün­dü. Şim­di sa­hi­lin hal­ka ka­pan­dı­ğı­nı dü­şün­dük­çe o gün­le­ri­mi­zin de­ğe­ri­ni da­ha iyi an­lı­yo­ruz. Ön­ce sa­hil­le­ri­mi­zi dol­dur­du­lar, son­ra da hal­ka ka­pat­tı­lar. Bu­na im­za atan her­ke­si ve de­niz­le­ri­mi­zi kir­le­ten­le­ri ta­rih yar­gı­la­ya­cak­tır.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT