BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İstanbul’da masal gibi bir gece

İstanbul’da masal gibi bir gece

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Cum­hu­ri­yet’in coş­ku­su­nu res­mi tö­ren­le­rin ö­te­sin­de hal­kın da ka­tıl­dı­ğı bir nok­ta­ya ge­tir­mek is­te­ğiy­le bu yıl da şen­lik p­rog­ra­mı ha­zır­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü ve Kız Ku­le­si a­ra­sın­da ı­şık, la­zer ve mü­zik şo­vuy­la Cum­hu­ri­yet’in 85. yı­lı­nın coş­kuy­la dün­ya­ya ak­ta­rı­la­ca­ğı bir şö­len ya­şa­ya­ca­ğız” de­di.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Cum­hu­ri­yet’in coş­ku­su­nu res­mi tö­ren­le­rin ö­te­sin­de hal­kın da ka­tıl­dı­ğı bir nok­ta­ya ge­tir­mek is­te­ğiy­le bu yıl da şen­lik p­rog­ra­mı ha­zır­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü ve Kız Ku­le­si a­ra­sın­da ı­şık, la­zer ve mü­zik şo­vuy­la Cum­hu­ri­yet’in 85. yı­lı­nın coş­kuy­la dün­ya­ya ak­ta­rı­la­ca­ğı bir şö­len ya­şa­ya­ca­ğız” de­di. Top­baş, yıl ba­şın­da ben­ze­ri kut­la­ma­lar ya­pan Sid­ney ken­ti­ne 1,5 mil­yon tu­ris­tin git­ti­ği­ni ve ken­tin bun­dan çok cid­di kat­ma de­ğer ka­zan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ken­di­le­ri­nin de bü­tün Tür­ki­ye’nin iz­le­ye­ce­ği gü­zel bir or­ga­ni­zas­yon yap­mak is­te­dik­le­ri­ni i­fa­de e­den Top­baş, “Bu et­kin­lik kent­te öy­le bir za­man di­li­mi o­luş­tu­ra­cak ki, in­san­lar Sid­ney gi­bi İs­tan­bul’da ol­ma­ya ça­lı­şa­cak. Ka­fe­ler, böl­ge­de­ki eğ­len­ce yer­le­ri, re­zer­vas­yon­la­rın bit­ti­ğin­den bah­set­ti­ler. Bun­dan çok gu­rur duy­duk. Te­le­viz­yon­lar can­lı ya­yın ya­pa­cak­lar. Hem bu coş­ku­yu pay­laş­ma­nın ge­tir­di­ği gü­zel­lik ruh­la­rı­mı­zı geç­mi­şe, ec­da­dı­mı­za o­lan say­gı­mı­zı güç­len­di­re­cek hem kent bir kat­ma de­ğer ka­za­na­cak. Bu coş­ku Tür­ki­ye’ye yan­sı­dı­ğı gi­bi dün­ya­ya da yan­sı­ya­cak.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT