BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sigarayla savaşanlar ödüllerini aldı

Sigarayla savaşanlar ödüllerini aldı

Si­ga­ray­la Sa­va­şan­lar Der­ne­ği’nin 2008 yı­lı “İn­san­lı­ğın Ger­çek Dost­la­rı” ö­dül­le­ri sa­hip­le­ri­ne ve­ril­di> Ziya Sandıkçıoğlu - İSTANBUL Si­ga­ray­la Sa­va­şan­lar Der­ne­ği’nin 2008 yı­lı “İn­san­lı­ğın Ger­çek Dost­la­rı” ö­dül­le­ri sa­hip­le­ri­ne ve­ril­di. Der­nek Baş­ka­nı Dr. Mus­ta­fa Ay­dın, si­ga­ray­la il­gi­li ya­sa­nın çı­ka­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da ver­di­ği des­tek­ten do­la­yı yı­lın ö­dü­lü­nü TBMM Baş­ka­nı Top­tan’a ver­di. Bu yıl “İn­san­lı­ğın Ger­çek. Dost­la­rı” ö­dü­lü­ne ay­rı­ca Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş, Ka­ri­ka­türst Sa­lih Me­me­can, Sa­nat­çı Or­han Gen­ce­bay ve Sür­me­ne­li­ler Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği la­yık gö­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT