BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > AYM’nin gerekçeli kararı

AYM’nin gerekçeli kararı

İk­ti­dar par­ti­si­ne a­çı­lan ka­pat­ma da­va­sın­da, par­ti­nin ka­pa­tıl­ma­sı is­ti­ka­me­tin­de oy kul­la­nan 6 ü­ye, bu­gün­kü iç ve dış ge­liş­me­le­re bak­tık­la­rın­da vic­dan­la­rı ra­hat o­la­rak “bu­gün ol­sa ay­nı ka­ra­rı ve­rir­dim” di­ye­bi­li­yor­lar mı a­ca­ba? “Ka­pa­tıl­sın” di­yen ü­ye­le­rin ar­zu­su is­ti­ka­me­tin­de ik­ti­dar par­ti­si ka­pa­tıl­mış ol­say­dı Tür­ki­ye, g­lo­bal e­ko­no­mik k­ri­ze ve tır­ma­nan te­rö­re hü­kü­met­siz ya­ka­la­na­cak­tı.İk­ti­dar par­ti­si­ne a­çı­lan ka­pat­ma da­va­sın­da, par­ti­nin ka­pa­tıl­ma­sı is­ti­ka­me­tin­de oy kul­la­nan 6 ü­ye, bu­gün­kü iç ve dış ge­liş­me­le­re bak­tık­la­rın­da vic­dan­la­rı ra­hat o­la­rak “bu­gün ol­sa ay­nı ka­ra­rı ve­rir­dim” di­ye­bi­li­yor­lar mı a­ca­ba? “Ka­pa­tıl­sın” di­yen ü­ye­le­rin ar­zu­su is­ti­ka­me­tin­de ik­ti­dar par­ti­si ka­pa­tıl­mış ol­say­dı Tür­ki­ye, g­lo­bal e­ko­no­mik k­ri­ze ve tır­ma­nan te­rö­re hü­kü­met­siz ya­ka­la­na­cak­tı. Tüm mey­da­na ge­le­cek o­lan muh­te­mel o­lum­suz­luk­la­rın fa­tu­ra­sı “ka­pa­tıl­sın” di­yen ü­ye­le­re ke­si­le­cek­ti. Ben­ce yü­ce mah­ke­me ü­ye­le­ri­nin, “ka­pa­tıl­ma­sın, pa­ra ce­za­sı ve­ril­sin” di­yen ü­ye­le­re cid­di bir te­şek­kür bor­cu var. As­lın­da he­pi­mi­zin si­ya­si gö­rü­şü­nün, çev­re­nin ve ba­zı güç o­dak­la­rı­nın te­si­rin­de kal­ma­dan ev­ren­sel hu­kuk norm­la­rı­na ve vic­dan­la­rı­nın se­si­ne gö­re ha­re­ket e­den o beş ü­ye­ye te­şek­kür bor­cu­muz var. ­Ben şah­sen da­va­nın a­çıl­dı­ğı ilk gün­den i­ti­ba­ren Sa­yın Baş­sav­cı­nın id­di­a­na­me­si­ni çok ye­ter­siz bul­muş­tum. A­çı­lan da­va­nın hu­ku­ki de­ğil si­ya­si bir da­va ol­du­ğu­nu söy­le­miş­tim. Ay­nı ka­na­a­ti­mi mu­ha­fa­za e­di­yo­rum. AYM’nin ka­pa­tıl­ma da­va­sı i­le il­gi­li a­çık­la­dı­ğı ge­rek­çe­li ka­rar ka­mu vic­da­nı­nı ra­hat­sız et­miş­tir. Ay­rı­ca hu­kuk ku­ral­la­rı­nın da çiğ­nen­di­ği a­çık­ça gö­rül­müş­tür. AYM, yet­ki­si­ni aş­mış­tır. TBMM’nin yet­ki­si­ni â­de­ta gas­bet­miş­tir. Si­ya­se­tin a­la­nı da­ral­tıl­mış­tır. Bu ge­rek­çe­li ka­rar­dan son­ra TBMM’nin A­na­ya­sa de­ği­şik­lik­le­ri yap­ma şan­sı kal­ma­mış­tır. Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı dün bir ba­sın bil­di­ri­si ya­yın­la­ya­rak ken­di­le­ri­ne yö­ne­lik e­leş­ti­ri­le­re ce­vap ver­di. Be­yan­la­rın tah­rif e­dil­di­ği yö­nün­de­ki id­di­a­la­rı ya­lan­la­dı. Ba­sın ken­di­li­ğin­den bir şey uy­dur­mu­yor. Ge­rek­çe­li ka­rar­da de­lil­ler­le il­gi­li ya­pı­lan tes­pit­ler var. Bu ko­nu­da ya­pı­lan ha­ber ve yo­rum­lar bu tes­pit­le­re da­ya­nı­yor. Ya­pı­lan ba­sın a­çık­la­ma­sın­da, “Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’nın bu­gü­ne ka­dar ol­du­ğu gi­bi bu­gün­den son­ra da ba­ğım­sız ve yan­sız bir ku­rum o­la­rak A­na­ya­sa ve ya­sa­la­rın ver­di­ği gö­rev ve yet­ki çer­çe­ve­sin­de... gö­re­vi­ni... ye­ri­ne ge­tir­me­ye de­vam e­de­ce­ği” be­lir­ti­li­yor. Kim­se­nin bu­na i­ti­ra­zı o­la­maz. An­cak yan­sız­lık ve ba­ğım­sız­lık, gö­rev ve yet­ki çer­çe­ve­si ko­nu­la­rın­da ka­mu­o­yun­da cid­di te­red­düt­ler o­luş­muş­tur. Bu te­red­düt­le­ri ba­sın bil­di­ri­si i­le gi­der­mek müm­kün de­ğil­dir. Mil­let söz­le­re gö­re de­ğil, ic­ra­at­la­ra gö­re de­ğer­len­dir­me ya­pı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT