BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > MUHSİN YAZICIOĞLU: Birilerinin tercihleri diğerini üzmemeli

MUHSİN YAZICIOĞLU: Birilerinin tercihleri diğerini üzmemeli

Af­la okul­la­rı­na dö­nen öğ­ren­ci­ler, BBP Li­de­ri Ya­zı­cı­oğ­lu’na des­tek­le­rin­den do­la­yı çi­çek ve­re­rek te­şek­kür et­ti.Çe­şit­li se­bep­ler­le üni­ver­si­te­ler­den ili­şi­ği ke­si­len öğ­ren­ci­ler, ver­di­ği ya­sa tek­li­fi ile “öğ­ren­ci­le­re af çı­ka­rıl­ma­sı­na” kat­kı­da bu­lu­nan BBP Ge­nel Baş­ka­nı Muh­sin Yaz­cı­oğ­lu’nu zi­ya­ret et­ti. Ya­zı­cı­oğ­lu, ça­ba­la­rı­nın so­nuç ver­me­sin­den bü­yük mut­lu­luk duy­du­ğu­nu söy­le­di. Ka­bul­de, baş ör­tü­süy­le il­gi­li ge­rek­çe­li ka­ra­rın ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne Ya­zı­cı­oğ­lu, “Bü­tün çö­züm­le­ri Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üre­te­cek­se, Mec­li­se ne ge­rek var?” gö­rü­şü­nü di­le ge­tir­di. Tam de­mok­ra­tik bir hu­kuk dev­le­ti is­te­di­ği­ni be­lir­ten Ya­zı­cı­oğ­lu, şun­la­rı söy­le­di: “Hiç bi­ri­miz, di­ğe­ri­ni öte­ki­leş­tir­me­me­li. Bi­ri­si­nin ter­cih­le­ri, di­ğe­ri­ne bas­kı­ya dö­nüş­me­me­li. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin ka­ra­rın­da ile­ri­ye yö­ne­lik tah­min var. Hal­bu­ki ör­tü­lü­sü de ör­tü­sü­zü de oku­mak is­ti­yor. Bi­ri di­ğe­ri­ne bas­kı ya­par­sa, za­ten o za­man ara­ya yar­gı gi­rer.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT