BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hacı adaylarına GSM kartı hizmeti

Hacı adaylarına GSM kartı hizmeti

Hac or­ga­ni­zas­yo­nu ha­zır­lık­la­rı­nın bü­yük öl­çü­de ta­mam­la­dı­ğı­nı bil­di­ren Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fik­ret Ka­ra­man, ha­cı aday­la­rı­nın Tür­ki­ye’de­ki ya­kın­la­rıy­la ra­hat ha­ber­leş­me­si­ni sağ­la­mak için Türk Te­le­kom ile or­tak bir ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı bil­dir­di.Hac or­ga­ni­zas­yo­nu ha­zır­lık­la­rı­nın bü­yük öl­çü­de ta­mam­la­dı­ğı­nı bil­di­ren Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fik­ret Ka­ra­man, ha­cı aday­la­rı­nın Tür­ki­ye’de­ki ya­kın­la­rıy­la ra­hat ha­ber­leş­me­si­ni sağ­la­mak için Türk Te­le­kom ile or­tak bir ça­lış­ma yap­tık­la­rı­nı bil­dir­di. Ka­ra­man, “Bu yıl ilk de­fa ha­cı aday­la­rı­na Suu­di Ara­bis­tan’da ge­çer­li olan bir GSM kar­tı ve­ri­le­cek. Va­tan­daş­la­rı­mız bu nu­ma­ra­yı ya­kın­la­rı­na bil­di­re­cek ve hac sü­re­sin­ce ra­hat ile­ti­şim ku­ra­bi­le­cek. An­laş­ma­ya gö­re, sa­de­ce ara­yan ki­şi­ye üc­ret­len­dir­me ya­pı­la­cak” de­di. Kut­sal top­rak­lar­da va­tan­daş­la­rın al­dı­ğı eş­ya­la­rı tes­lim ede­cek­le­ri is­tas­yon­lar kur­ma­yı dü­şün­dük­le­ri­ni an­la­tan Ka­ra­man; eş­ya­la­rın gö­ze­tim al­tın­da pa­ket­len­me­si­nin ve cü­zi bir be­del kar­şı­lı­ğın­da ha­cı­la­rın ka­pı­la­rı­na tes­lim edil­me­si­nin ön­gö­rül­dü­ğü­nü ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT