BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yolsuzluk iddiasıyla 40 kişi gözaltında

Yolsuzluk iddiasıyla 40 kişi gözaltında

Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de­ki ba­zı yol ya­pım iha­le­le­ri­ne fe­sat ka­rış­tı­ra­rak, dev­le­ti za­rara uğ­rat­tık­la­rı öne sü­rü­len ve ara­la­rın­da üst dü­zey bü­rok­rat­lar ile mü­te­ah­hit­le­rin de bu­lun­du­ğu 40 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.> Süleyman Demir ANKARA Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de­ki ba­zı yol ya­pım iha­le­le­ri­ne fe­sat ka­rış­tı­ra­rak, dev­le­ti za­rara uğ­rat­tık­la­rı öne sü­rü­len ve ara­la­rın­da üst dü­zey bü­rok­rat­lar ile mü­te­ah­hit­le­rin de bu­lun­du­ğu 40 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Or­ga­ni­ze Suç­lar Bü­ro Amir­li­ği ekip­le­ri, ara­la­rın­da ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin de bu­lun­du­ğu ba­zı ki­şi­le­rin, Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de­ki ba­zı iha­le­le­re fe­sat ka­rış­tır­dı­ğı­nı be­lir­le­di. An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı’nın ta­li­ma­tıy­la baş­la­tı­lan ve “Şa­ram­pol” adı ve­ri­len ope­ras­yon­da, 40 ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­dı­ğı öğ­re­nil­di. Ope­ras­yo­nun, “Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü 4. Böl­ge’de­ki ba­zı yol ya­pım iha­le­le­ri­ne fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı­ğı ve dev­le­tin za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı­ğı” id­di­ala­rı üze­ri­ne baş­la­tıl­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95532
  % 1.54
 • 4.7537
  % -1.39
 • 5.5769
  % -0.33
 • 6.2528
  % -0.58
 • 188.187
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT