BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çeber’le ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Çeber’le ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Met­ris Ce­za­evi’nde gör­dü­ğü “iş­ken­ce ve kö­tü mu­ame­le” so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği id­di­a edi­len En­gin Çe­ber’in ölü­mü­ne iliş­kin “ya­yın ya­sa­ğı” ko­nul­du.Met­ris Ce­za­evi’nde gör­dü­ğü “iş­ken­ce ve kö­tü mu­ame­le” so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği id­di­a edi­len En­gin Çe­ber’in ölü­mü­ne iliş­kin “ya­yın ya­sa­ğı” ko­nul­du. Çe­ber’in ölü­mü ile il­gi­li so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten Ba­kır­köy Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, so­ruş­tur­ma­nın se­la­me­ti açı­sın­dan ko­nu­ya iliş­kin “ya­yın ya­sa­ğı” ge­ti­ril­me­si için nö­bet­çi mah­ke­me­ye baş­vur­du. Baş­vu­ru­yu de­ğer­len­di­ren Ba­kır­köy nö­bet­çi Sulh Ce­za Mah­ke­me­si, baş­sav­cı­lı­ğın ta­le­bi­ni ka­bul ede­rek, Ba­sın Ka­nu­nu’nun 3. mad­de­si uya­rın­ca so­ruş­tur­ma­da “ya­yın ya­sa­ğı” ko­nul­ma­sı­na ka­rar ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT