BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 3 saatte 73 sayfa okundu

3 saatte 73 sayfa okundu

Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın üçün­cü du­ruş­ma­sın­da id­di­ana­me okun­ma­ya baş­lan­dı. Ak­şam ara ve­ri­len du­ruş­ma, bu­gün de­vam ede­cek.> Ra­ma­zan Cin - Ser­pil Kır­ke­ser Yu­suf Me­li­koğ­lu İS­TAN­BUL İHA Tu­tuk­suz yar­gı­la­nan Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si İm­ti­yaz Sa­hi­bi İl­han Sel­çuk da dün­kü du­ruş­ma­ya ka­tıl­dı. Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın üçün­cü du­ruş­ma­sın­da tu­tuk­lu ve tu­tuk­suz sa­nık­lar ile avu­kat­la­rı­nın iti­raz­la­rı­na rağ­men mah­ke­me he­ye­ti 2 bin 455 say­fa­lık id­di­ana­me­nin okun­ma­sı­na ka­rar ver­di. Da­va­nın tu­tuk­suz sa­nık­la­rın­dan Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si İm­ti­yaz Sa­hi­bi ve Baş­ya­za­rı İl­han Sel­çuk’un avu­ka­tı Uğur Ala­ca­kap­tan ise, “İd­di­ana­me okun­ma­dan mah­ke­me­ye ge­çe­mez­si­niz. Okun­ma­dı­ğı za­man, yıl­lar­ca sü­re­cek bu da­va­nın Yar­gı­tay ta­ra­fın­dan bo­zul­ma­sı ilk ge­rek­çe­dir” de­di. Mah­ke­me Baş­ka­nı Kök­sal Şen­gün, id­di­ana­me­nin okun­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di­ği­ni tu­ta­nak­la­ra iş­le­di. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Meh­met Ali Pek­gü­zel, id­di­ana­me­yi oku­ma­ya baş­la­dı­ğı sı­ra­da, tu­tuk­lu sa­nık­lar­dan İş­çi Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çek aya­ğa kal­ka­rak, “İti­raz edi­yo­rum. İd­di­ana­me­nin okun­ma­sı hu­kuk­la il­gi­li de­ğil­dir” de­di. Mah­ke­me Baş­ka­nı Kök­sal Şen­gün, söz al­mak is­te­yen sa­nık­lar ve avu­kat­la­rı­na söz ver­me­ye­rek, id­di­a ma­ka­mın­dan id­di­ana­me­nin okun­ma­sı­na ge­çil­me­si­ni is­te­di. 3 saatte ancak 73 say­fa­sı okunabilen id­di­ana­me­ye bu­gün de­vam edi­le­cek. SAV­CI­LA­RA SUÇ DU­YU­RU­SU Bu ara­da Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın üçün­cü du­ruş­ma­sın­da sa­nık­lar ve avu­kat­la­rı, mah­ke­me he­ye­ti ile so­ruş­tur­ma sav­cı­la­rı­nın hu­ku­ka ay­kı­rı dav­ran­dık­la­rı­nı öne sür­dü. Tu­tuk­suz sa­nık­lar­dan İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si es­ki Rek­tö­rü Prof. Dr. Ke­mal Alem­da­roğ­lu ve Ga­ze­te­ci Gü­ler Kö­mür­cü’nün avu­ka­tı Me­tin Çe­tin­baş, sav­cı­la­rın hu­ku­ka ay­kı­rı dav­ran­dık­la­rı­nı id­di­a ede­rek, so­ruş­tur­ma ve id­di­ana­me­nin ha­zır­lan­ma­sı sı­ra­sın­da suç iş­le­dik­le­ri­ni, med­ya­da so­ruş­tur­ma ve sa­nık­lar aley­hi­ne sık sık ya­yın ya­pıl­dı­ğı­nı, sav­cı­la­rın ise ta­raf­sız­lık ku­ral­la­rı­nı ih­lal et­ti­ği­ni, bu se­bep­ler­le id­di­ana­me­nin ana­ya­sa­ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tu­tuk­lu sa­nık­la­rın­dan Ke­mal Ke­rinç­siz ise; du­ruş­ma­nın iki cel­se­sin­de de mah­ke­me he­ye­ti­nin hu­kuk ih­la­li yap­tı­ğı­nı öne sü­re­rek, sa­vun­ma hak­kı­na önem­li öl­çü­de ria­yet edil­me­si ve eşit­lik gös­te­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­du. Öte yan­dan Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da ön­ce­ki gün gö­zal­tı­na alı­nan M.Y. sor­gu­lan­mak üze­re İs­tan­bul’a ge­ti­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT