BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ankara’dan Yuşçenko’ya sıcak karşılama

Ankara’dan Yuşçenko’ya sıcak karşılama

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ça­lış­ma zi­ya­re­ti i­çin An­ka­ra’ya ge­len Uk­ray­na Cum­hur­baş­ka­nı Vik­tor Yuş­çen­ko i­le Çan­ka­ya Köş­kü’n­de bir a­ra­ya gel­di. Yuş­çen­ko ve Gül, i­ki­li gö­rüş­me­le­rin ve ka­tıl­dık­la­rı ça­lış­ma ye­me­ği­nin ar­dın­dan or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di.Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, ça­lış­ma zi­ya­re­ti i­çin An­ka­ra’ya ge­len Uk­ray­na Cum­hur­baş­ka­nı Vik­tor Yuş­çen­ko i­le Çan­ka­ya Köş­kü’n­de bir a­ra­ya gel­di. Yuş­çen­ko ve Gül, i­ki­li gö­rüş­me­le­rin ve ka­tıl­dık­la­rı ça­lış­ma ye­me­ği­nin ar­dın­dan or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Yuş­çen­ko i­le i­ki­li, böl­ge­sel ve u­lus­la­ra­ra­sı ko­nu­lar ve p­rob­lem­ler ü­ze­rin­de kap­sam­lı gö­rüş a­lış­ve­ri­şin­de bu­lun­duk­la­rı­nı kay­de­den Gül, ö­zel­lik­le böl­ge­sel ve u­lus­la­ra­ra­sı ko­nu­lar­da i­ki ül­ke­nin gö­rüş­le­ri­nin ör­tüş­tü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, i­ki ül­ke a­ra­sın­da­ki ti­ca­ret hac­mi­nin 6 mil­yar do­la­ra u­laş­tı­ğı­nı, 2010 yı­lın­da bu ra­ka­mın 10 mil­yar do­lar ol­ma­sı­nın bek­len­di­ği­ni söy­le­di. Ya­tı­rım, mü­te­ah­hit­lik hiz­met­le­ri ve e­ner­ji a­lan­la­rın­da Tür­ki­ye i­le Uk­ray­na’nın ya­kın iş­bir­li­ği i­çin­de ol­du­ğu­nu be­lir­ten Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Türk iş a­dam­la­rı­nın Uk­ray­na’da pek çok bü­yük p­ro­je ger­çek­leş­tir­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, Yuş­çen­ko’ya Türk iş a­dam­la­rı­na ver­di­ği des­tek i­çin te­şek­kür et­ti. Yuş­çen­ko i­se; ba­zı g­rup­la­ra vi­ze mu­a­fi­ye­ti­nin söz ko­nu­su o­la­bi­le­ce­ği­ni be­lir­tti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT