BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > GÜL: Rektör atama yetkimi bırakabilirim

GÜL: Rektör atama yetkimi bırakabilirim

“Üni­ver­si­te­ler rek­tör se­çim­le­riy­le gün­de­me gel­me­sin. Cum­hur­baş­ka­nı’na bı­ra­kıl­ma­sı­nı doğ­ru bul­ma­dı­ğım bu tip yet­ki­le­ri, sağ­lık­lı ku­rum­la­ra dev­re­de­bi­li­rim”TÜ­Sİ­AD’ın “Tür­ki­ye’de Yük­se­köğ­re­tim: Eği­lim­ler, So­run­lar ve Fır­sat­lar” ra­po­ru­nun ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “En ge­liş­miş ül­ke­ler­de, en ge­liş­miş üni­ver­si­te­ler­de rek­tör se­çim­le­ri­nin na­sıl ol­du­ğu­nu çok iyi bi­li­yor­su­nuz” di­ye­rek, üni­ver­si­te­le­rin ken­di rek­tör­le­ri­ni seç­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, şun­la­rı söy­le­di: “Üni­ver­si­te­le­rin üze­ri­ne he­pi­mi­zin tit­re­me­si, on­la­rın me­se­le­le­ri­nin çö­zü­mü için üs­tün gay­ret gös­ter­me­miz, Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ne ya­pa­ca­ğı­mız en bü­yük ya­tı­rım­dır. Bu ko­nu­da eği­tim ku­rum­la­rı­nın, iş dün­ya­sıy­la el ele, on­lar­dan alı­na­cak tav­si­ye­ler­le ge­liş­ti­ril­me­si fay­da­lı olur. Üni­ver­si­te­ler rek­tör se­çim­le­riy­le gün­de­me gel­me­sin. De­rin ya­ra­lar aç­tı­ğı­nı gör­dü­ğüm bu tip ko­nu­la­rın Cum­hur­baş­ka­nı’na bı­ra­kıl­ma­sı­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı ka­na­atin­de­yim. Ga­yet ce­sur bir şe­kil­de, bu tip yet­ki­le­ri çok sağ­lık­lı ku­rum­la­ra dev­ret­me­ye ha­zı­rım. En ge­liş­miş ül­ke­ler­de, en ge­liş­miş üni­ver­si­te­ler­de bu iş­le­rin na­sıl ol­du­ğu­nu siz­ler çok iyi bi­li­yor­su­nuz. Bun­la­rın gi­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği ka­na­atin­de­yim. ÖZERK­LİK ART­MA­LI She­ra­ton Ote­lin­de dü­zen­le­nen top­lan­tı­da söz alan Türk Sa­na­yi­ci­le­ri ve İş adam­la­rı Der­ne­ği (TÜ­Sİ­AD) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ ise; “Yük­se­köğ­re­tim­de re­for­mun te­mel ter­cih­le­rin­den bi­ri üni­ver­si­te­le­rin özerk­li­ği­ni ar­tır­mak ve ka­rar alan­la­rı­nı ge­niş­let­mek ol­ma­lı­dır. Özerk­lik; üni­ver­si­te li­der­le­ri­nin, mis­yon ve amaç­la­rı­nı, ulu­sal stra­te­ji­ye uy­gun ola­rak ta­nım­la­ma­la­rı­nı ve stra­te­jik plan­la­rın­da­ki he­def­le­re ulaş­mak için so­rum­lu­luk al­ma­la­rı­nı ge­rek­ti­ri­yor” de­di. En önem­li ko­nu­nun, mes­le­ki ve tek­nik eği­ti­mi se­çen­le­rin se­vi­ye­le­ri­ni yük­selt­mek ve ön­le­rin­de­ki en­gel­le­ri kal­dır­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten YÖK Baş­ka­nı Prof. Dr. Yu­suf Zi­ya Öz­can da, “Bu se­bep­le bu­ra­dan baş­la­mak doğ­ru ola­cak­tır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT