BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Terörle mücadele ve yeni arayışlar...

Terörle mücadele ve yeni arayışlar...

Tür­ki­ye’nin gün­de­min­de ma­ale­sef yi­ne te­rör me­se­le­si var! Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Org. İl­ker Baş­buğ, ka­rar­ga­hı ile bir­lik­te dün Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nda, TSK’nın te­rör­le mü­ca­de­le ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da, ka­bi­ne üye­le­ri­ne bri­fing ver­di. Bu bri­fing­den yak­la­şık bir sa­at ev­vel de, Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Org. Işık Ko­şa­ner; bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün üç haf­ta ön­ce, Ak­tü­tün Ka­ra­ko­lu­na yap­mış ol­du­ğu sal­dı­rı­ya da­ir, açı­lan so­ruş­tur­ma­nın so­nuç­la­rı hak­kın­da ba­sı­na açık­la­ma yap­tı.Tür­ki­ye’nin gün­de­min­de ma­ale­sef yi­ne te­rör me­se­le­si var! Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Org. İl­ker Baş­buğ, ka­rar­ga­hı ile bir­lik­te dün Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nda, TSK’nın te­rör­le mü­ca­de­le ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da, ka­bi­ne üye­le­ri­ne bri­fing ver­di. Bu bri­fing­den yak­la­şık bir sa­at ev­vel de, Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Org. Işık Ko­şa­ner; bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün üç haf­ta ön­ce, Ak­tü­tün Ka­ra­ko­lu­na yap­mış ol­du­ğu sal­dı­rı­ya da­ir, açı­lan so­ruş­tur­ma­nın so­nuç­la­rı hak­kın­da ba­sı­na açık­la­ma yap­tı. Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nda­ki bri­fin­ge dö­ner­sek; içe­ri­de ne­le­rin ko­nu­şul­du­ğu­nu, el­bet­te bil­me­miz müm­kün de­ğil. Şa­yet her­han­gi bir açık­la­ma ya­pı­lır­sa, ora­da ve­ri­le­cek ma­lu­mat­la ik­ti­fa et­mek du­ru­mun­da­yız. An­cak şu­ra­sı bel­li: Tür­ki­ye, uzun yıl­lar yan­lış for­mat­ta, ya­ni (TE­RÖ­RİST­LE MÜ­CA­DE­LE) bi­çi­min­de kur­gu­la­dı­ğı yön­te­mi, en azın­dan son beş al­tı yıl­dan be­ri “TE­RÖR­LE MÜ­CA­DE­LE” ola­rak tas­hih et­miş bu­lun­mak­ta­dır. Te­rö­rist sal­dı­rı­la­rın en faz­la ar­tış gös­ter­di­ği 1990’lı yıl­la­rın or­ta­la­rın­da, Ka­ra Kuv­vet­le­ri­mi­zin önem­li bir bö­lü­mü, Gü­ney­do­ğu Böl­ge­sin­de ko­nuş­lan­dı­rıl­mış ve çok yo­ğun bir as­ke­rî ha­re­kât­la, bö­lü­cü ör­gü­tün be­li kı­rıl­mış, ey­lem­le­ri mi­ni­mi­ze edil­miş­ti. Ne ya­zık ki, şim­di­ler­de sık tek­rar­lan­dı­ğı üze­re, “da­ğa çık­ma” ha­di­se­si­nin önü ke­si­le­me­di­ği için, bö­lü­cü ör­güt ha­ya­ti­ye­ti­ni de­vam et­ti­re­bil­di... Tür­ki­ye’nin te­rör­le mü­ca­de­le­yi, sa­de­ce asa­yiş yö­nüy­le de­ğil; bir “gü­ven­lik me­se­le­si” ola­rak, her yö­nüy­le, ya­ni si­ya­sî, eko­no­mik, sos­yo­lo­jik, kül­tü­rel vs. bü­tün bo­yut­la­rıy­la ele al­ma­sı ve sa­de­ce tar­tış­mak­la kal­ma­yıp ge­rek­li ic­ra­atı da or­ta­ya ko­ya­bil­me­si icap edi­yor. Bu me­se­le Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu’nda, Te­rör­le Mü­ca­de­le Yük­sek Ku­ru­lu’nda ve il­gi­li bü­tün bi­rim­ler­de şüp­he­siz, sü­rek­li tar­tı­şı­lı­yor. Ama esas olan ne­ti­ce ala­bil­mek­tir. Dün­kü Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da ve­ri­len bri­fing­de, mut­la­ka çok önem­li tes­pit­ler bir ke­re da­ha ses­len­di­ril­miş­tir. Fa­kat unut­ma­ya­lım ki, sa­de­ce doğ­ru teş­his koy­mak­la, has­ta­lı­ğın te­da­vi­si müm­kün de­ğil­dir... Bu doğ­ru teş­hi­sin doğ­ru bir te­da­vi ile ta­mam­lan­ma­sı şart­tır. İş­te me­rak­la bek­le­nen hu­sus da bu­dur!.. Ya­ni Tür­ki­ye, te­rör­le mü­ca­de­le için dos­doğ­ru yön­te­mi uy­gu­la­ma­ya ko­ya­bi­le­cek mi­dir? Bu­ra­da işin ni­ren­gi nok­ta­sı, si­vil oto­ri­te­nin ras­yo­nel bir po­li­ti­ka­yı ha­ya­ta ge­çi­re­bil­me­si­dir. Zi­ra bu me­se­le­den top­ye­kûn so­rum­lu olan si­vil oto­ri­te, ya­ni hü­kü­met­tir. Gü­ven­lik güç­le­ri­nin so­rum­lu­luk ala­nı da, me­se­le­nin asa­yiş kıs­mı­dır. Şim­di­ye ka­dar­ki iş­le­yiş hep fark­lı ol­du­ğun­dan, doğ­ru yön­tem bir tür­lü tat­bik edi­le­me­di. Onun için­dir ki, yet­ki ve so­rum­lu­luk pay­la­şı­mı­nın; hu­kuk dev­le­ti, de­mok­ra­si ku­ral­la­rı ve çağ­daş an­la­yı­şa uy­gun ol­ma­sı ha­ya­ti önem arz edi­yor...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT