BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Aktütün’de hata yok

Aktütün’de hata yok

Orgeneral Işık Koşaner, Genelkurmay Başkanlığı İnönü Salonu’nda Aktütün saldırısıyla ilgili 2. Ordu Komutanlığınca yapılan inceleme sonuçlarını açıkladı.> Mah­mut Bu­lut AN­KA­RA Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Işık Ko­şa­ner, Ak­tü­tün ola­yı­na iliş­kin Bay­rak­te­pe ve di­ğer böl­ge­le­re kuv­vet tah­si­si, ateş plan­la­rı, sevk ve ida­re­nin as­ke­ri esas­la­ra uy­gun şe­kil­de ya­pıl­dı­ğı­nı, İkin­ci Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da her­han­gi bir ek­sik­lik sap­tan­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. Or­ge­ne­ral Ko­şa­ner, Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı İnö­nü Sa­lo­nu’nda Ak­tü­tün Jan­dar­ma Sı­nır Bö­lü­ğü’ne ger­çek­leş­ti­ri­len te­rö­rist ey­lem­le il­gi­li 2. Or­du Ko­mu­tan­lı­ğın­ca ya­pı­lan in­ce­le­me so­nuç­la­rı­nı açık­la­dı. Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Ko­şa­ner, Ak­tü­tün ola­yı­na iliş­kin Bay­rak­te­pe ve di­ğer böl­ge­le­re kuv­vet tah­si­si, ateş plan­la­rı, sevk ve ida­re­nin as­ke­ri esas­la­ra uy­gun şe­kil­de ya­pıl­dı­ğı­nı, İkin­ci Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da her­han­gi bir ek­sik­lik sap­tan­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. Or­ge­ne­ral Ko­şa­ner, ba­sın­da yer alan “in­san­sız ha­va ara­cı” gö­rün­tü­le­ri­nin hiç­bi­ri­nin Ak­tü­tün ola­yı­na iliş­kin ema­re teş­kil et­me­di­ği­ni de ifa­de et­ti. Or­ge­ne­ral Bay­rak­te­pe’de gö­rev­li bir­lik­le­rin va­zi­fe­le­ri­ni üs­tün bir ce­sa­ret­le ye­ri­ne ge­ti­re­rek, can­la­rı pa­ha­sı­na mev­zi­le­ri­ni sa­vun­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Bay­rak­te­pe te­rö­rist­le­re terk edil­me­miş­tir” de­di. Or­ge­ne­ral Ko­şa­ner, “Ba­sın­da ‘is­tih­ba­rat alın­dı’ şek­lin­de yer alan ha­ber­le­rin ve bun­la­ra da­ya­nı­la­rak ile­ri sü­rü­len id­di­ala­rın Ak­tü­tün ola­yı için ema­re teş­kil ede­cek hiçbir yö­nü yok­tur, id­di­alar doğ­ru de­ğil­dir” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89639
  % -0.29
 • 4.8365
  % -0.17
 • 5.6653
  % 0.17
 • 6.4132
  % 0.13
 • 192.917
  % -0.52
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT