BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Halk, demokratik tepkisini gösteriyor!

Halk, demokratik tepkisini gösteriyor!

DTP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk, “hal­kın de­mok­ra­tik tep­ki­le­ri­ni gös­ter­me­le­ri­ni do­ğal kar­şı­la­dık­la­rı­nı” bil­dir­di> İS­TAN­BUL DTP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk, “hal­kın de­mok­ra­tik tep­ki­le­ri­ni gös­ter­me­le­ri­ni do­ğal kar­şı­la­dık­la­rı­nı” bil­dir­di. Türk, Brük­sel’e gi­der­ken ba­sın men­sup­la­rı­nın, “DTP’nin mi­ting yap­tı­ğı her yer­de olay­lar çı­kı­yor, bu du­ru­mu na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?” so­ru­su­na kar­şı­lık, “Hal­kın de­mok­ra­tik tep­ki­le­ri­ni gös­ter­me­si­ni biz do­ğal ola­rak kar­şı­lı­yo­ruz ama hiç­bir za­man çev­re­ye hal­ka za­rar ve­re­cek bo­yut­ta ol­ma­sı­nı is­te­me­yiz. Bu ko­nu­da her mi­ting­de uya­rı­la­rı­mı­zı ya­pı­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT