BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Haccın sünnetleri

Haccın sünnetleri

Su­al: Hac­cın sün­net­le­ri ne­ler­dir?Su­al: Hac­cın sün­net­le­ri ne­ler­dir? CE­VAP: Hac­cın sün­net­le­ri şun­lar­dır: 1- Âfâ­ki olan­la­rın, he­men Mes­cid-i ha­ra­ma gi­re­rek ta­vaf-ı ku­düm yap­ma­la­rı. 2- Ta­va­fa Ha­cer-ül-es­ved’den baş­la­mak ve bu­ra­da bi­tir­mek. 3- İma­mın üç yer­de hut­be oku­ma­sı. Zil­hic­ce­nin 7. gü­nü Mek­ke’de; 9. gü­nü, öğ­le na­ma­zı olun­ca, öğ­le ve ikin­di na­maz­la­rın­dan ön­ce, Ara­fat’ta; 11. gü­nü, Mi­na’da oku­nur. Ara­fat’ta, hut­be bi­tin­ce öğ­le ve he­men son­ra ikin­di na­ma­zı, ce­ma­at­le kı­lı­nır. İma­ma ye­ti­şe­me­yen, ikin­di na­ma­zı­nı, ikin­di vak­tin­de kı­lar. Na­maz­dan son­ra, Mes­cid-i Nem­re’den, Mev­kıf’e ge­lip, kıb­le­ye kar­şı, ayak­ta ve­ya otu­ra­rak vak­fe­ye du­ru­lur. Ce­bel-i rah­me ka­ya­la­rı üs­tü­ne çık­mak ve vak­fe için ni­yet ge­rek­mez. 4- Ara­fat’a git­mek için, Mek­ke’den, Ter­vi­ye [Zil­hic­ce’nin 8.] gü­nü, sa­bah na­ma­zın­dan son­ra çık­mak. 5- Are­fe­den ön­ce­ki ve bay­ra­mın 1., 2. ve 3. gün­le­ri­nin ge­ce­le­ri, Mi­na’da yat­mak. 6- Ara­fat’a git­mek için Mi­na’dan, gü­neş doğ­duk­tan son­ra yo­la çık­mak. 7- Are­fe ge­ce­si Müz­de­li­fe’de yat­mak. 8- Müz­de­li­fe’de vak­fe­ye, fe­cir ağar­dık­tan son­ra dur­mak. 9- Ara­fat’ta, vak­fe­den ön­ce gus­let­mek. 10- Mi­na’dan Mek­ke’ye son dö­nüş­te, ön­ce Eb­tah de­ni­len va­di­ye ge­lip, bu­ra­da bir mik­tar dur­mak. 11- Hac­ca gi­der­ken, muh­taç ol­ma­yan ana ba­ba­dan izin al­mak sün­net­tir. Ana ba­ba muh­taç­sa, izin­siz git­mek ha­ram­dır. Na­fa­ka bı­rak­ma­dıy­sa, ha­nı­mın­dan izin­siz git­me­si de ha­ram olur. Hac­cın sün­net­le­ri­ni yap­ma­yan kim­se­ye ce­za la­zım gel­mez. Mek­ruh olur. Se­va­bı aza­lır. HAC­CIN FARZ­LA­RI Su­al: Hac­cın farz­la­rı kaç­tır? CE­VAP: Hac­cın farz­la­rı üç­tür: 1- Hac­cı ih­ram­lı yap­mak. 2- Vak­fe­ye dur­mak. [Are­fe gü­nü, Ara­fat’ın Vâ­di-yi Ure­ne de­ni­len ye­rin­den baş­ka her­han­gi bir ye­rin­de, öğ­le ve ikin­di na­maz­la­rın­dan son­ra vak­fe­ye du­ru­lur.] 3- Kâ­be-i mu­az­za­ma­yı ta­vaf-ı zi­ya­ret et­mek­tir. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.di­ni­mi­zis­lam.com - www.meh­me­ta­li­de­mir­bas.com
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT