BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Okula gitmek için her gün 16 km yürüyorlar

Okula gitmek için her gün 16 km yürüyorlar

Si­mav ve Pa­zar­lar il­çe­le­ri­ne bağ­lı 4 köy­de otu­ran li­se öğ­ren­ci­le­ri, araç im­kâ­nı ol­ma­ma­sı se­be­biy­le 16 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki okul­la­rı­na yü­rü­ye­rek gi­di­yorKü­tah­ya’nın Si­mav il­çe­si­ne bağ­lı Yay­kın, Ka­ra­ca­hi­sar ve Ka­ra­pı­nar köy­le­ri ile Pa­zar­lar il­çe­si­nin Sa­ray kö­yün­den 20 öğ­ren­ci, öğ­re­nim gör­dük­le­ri Ku­şu bel­de­sin­de­ki Ku­şu Çok Prog­ram­lı Li­se­si­ne gi­dip ge­le­bil­mek için her gün top­lam 32 ki­lo­met­re yol kat edi­yor. Öğ­ren­ci­ler, gü­nün önem­li bö­lü­mü­nü, köy­den oku­la öğ­ren­ci ser­vi­si ya da top­lu ula­şım ara­cı bu­lun­ma­ma­sı se­be­biy­le okul­la ev ara­sın­da­ki yol­da ge­çi­ri­yor. Öğ­ren­ci­ler­den Mu­rat Ça­kır, il­çe­nin en ba­şa­rı­lı okul­la­rın­dan bi­rin­de öğ­re­nim gör­dük­le­ri­ni, bu se­bep­le baş­ka bir oku­la geç­me­yi dü­şün­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ser­vis ara­cı tah­sis edil­me­si ha­lin­de dert­le­ri­nin bi­te­ce­ği­ni be­lir­ten Ça­kır, şöy­le de­di: “Her gün 32 ki­lo­met­re yo­lu yü­rü­mek zo­run­da ka­lı­yo­ruz. Ha­va­la­rın iyi ol­du­ğu gün­ler­de bir pro­bem yok, an­cak so­ğuk kış ay­la­rın­da yol­cu­lu­ğu­muz tam bir çi­le­ye dö­nü­şü­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT