BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Opera’da tecavüzcü şoku

‘Opera’da tecavüzcü şoku

Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si Ge­nel Mü­dü­rü Ren­gim Gök­men, baş­kent­te 10 kız ço­cu­ğu­na te­ca­vüz edil­me­si olay­la­rı­nın fai­li ol­du­ğu tes­pit edi­len Şa­hin ֒nün te­nor ol­ma­sı ve İs­tan­bul Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si’nde ça­lış­ma­sıy­la il­gi­li, “Çok üzü­cü ve ya­ra­la­yı­cı bir şey.Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si Ge­nel Mü­dü­rü Ren­gim Gök­men, baş­kent­te 10 kız ço­cu­ğu­na te­ca­vüz edil­me­si olay­la­rı­nın fai­li ol­du­ğu tes­pit edi­len Şa­hin ֒nün te­nor ol­ma­sı ve İs­tan­bul Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si’nde ça­lış­ma­sıy­la il­gi­li, “Çok üzü­cü ve ya­ra­la­yı­cı bir şey. Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si sa­nat­çı­sı ola­rak anıl­ma­sın­dan bi­le son de­re­ce üzün­tü ve utanç du­yu­yo­rum” de­di. Ca­mi­anın bü­yük üzün­tü için­de ol­du­ğu­nu kay­de­den Gök­men, “Ko­nu­nun çok mün­fe­rit, bi­rey­sel bir ra­hat­sız­lık ola­rak dü­şü­nül­me­si­ni di­li­yo­rum. Dev­let Ope­ra ve Ba­le­sin­de­ki sa­nat­çı ar­ka­daş­lar da bu ko­nu­da çok bü­yük bir in­fi­al, üzün­tü duy­muş ve ya­ra­lan­mış­lar­dır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT