BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İnşaatın içinde elektrik direği

İnşaatın içinde elektrik direği

Ri­ze’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de ya­şa­yan Dur­sun Ay­vaz, ev yap­ma­ya ka­rar ver­di­ği De­niz Ma­hal­le­si’n­de­ki ar­sa­sın­da e­lekt­rik di­re­ği­nin bu­lun­ma­sı ü­ze­ri­ne, çö­züm a­ra­yı­şı­na gir­di.Ri­ze’nin Ar­de­şen il­çe­sin­de ya­şa­yan Dur­sun Ay­vaz, ev yap­ma­ya ka­rar ver­di­ği De­niz Ma­hal­le­si’n­de­ki ar­sa­sın­da e­lekt­rik di­re­ği­nin bu­lun­ma­sı ü­ze­ri­ne, çö­züm a­ra­yı­şı­na gir­di. E­vin p­la­nı­nı e­lekt­rik di­re­ği­ne gö­re o­luş­tu­ran Ay­vaz, yak­la­şık bir yıl ön­ce baş­la­dı­ğı ça­lış­may­la, bi­na­nın bir ta­ra­fı­nı e­lekt­rik di­re­ği­ne gö­re şe­kil­len­di­re­rek in­şa­a­tı sür­dü­rü­yor. İn­şa­at sa­hi­bi Ay­vaz, “E­lekt­rik hat­la­rı bir sü­re son­ra yer al­tı­na a­lı­na­ca­ğı i­çin in­şa­a­tı böy­le yap­tım. Va­kit kay­bet­mek is­te­me­dim” diye ken­di­ni sa­vun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT