BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yüksek gerilim lösemiyi tetikliyor

Yüksek gerilim lösemiyi tetikliyor

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Elek­trik Elek­tro­nik Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Baş­ka­nı Yrd. Doç. Dr. Şük­rü Özen, man­ye­tik alan­la­rın ço­cuk­lar­da lö­se­mi­yi te­tik­le­di­ği­ne da­ir ça­lış­ma­lar bu­lun­du­ğu­nu bil­dir­di.Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Elek­trik Elek­tro­nik Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Baş­ka­nı Yrd. Doç. Dr. Şük­rü Özen, man­ye­tik alan­la­rın ço­cuk­lar­da lö­se­mi­yi te­tik­le­di­ği­ne da­ir ça­lış­ma­lar bu­lun­du­ğu­nu bil­dir­di. Ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de ba­zı yerleşim birimlerinin ener­ji na­kil hat­la­rı­nın ya­kı­nın­da ku­rul­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ken Özen, buralara is­kan ve­ril­me­siy­le bir­lik­te, ener­ji na­kil hat­la­rı­nın al­tın­da dev si­te­ler oluş­tu­ğu­na işa­ret et­ti. Özen, “Bu çok risk­li. Dü­şük se­vi­ye­li de ol­sa man­ye­tik alan­la­rın ço­cuk­lar­da lö­se­mi­yi te­tik­le­di­ği­ne da­ir ça­lış­ma­lar bu­lu­nu­yor” de­di. Ya­pı­lan öl­çüm­ler­de baz is­tas­yon­la­rın­dan ya­yı­lan elek­tro­man­ye­tik alan se­vi­ye­si­nin, cep te­le­fo­nu­nun yay­dı­ğın­dan da­ha yük­sek ol­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Özen, son dö­nem­de an­ten tek­no­lo­ji­si­nin ge­liş­ti­ği­ni, baz is­tas­yon­la­rı­nın man­ye­tik et­ki­le­rin­de de bu­nun­la bir­lik­te azal­ma ol­du­ğu­nu an­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT