BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hitler’in yemeğine veto

Hitler’in yemeğine veto

Bel­çi­ka’da ya­yın ya­pan dev­let te­le­viz­yo­nu VRT, tep­ki­ler üze­ri­ne mut­fak prog­ra­mın­da “Hit­ler’in fa­vo­ri ye­me­ği­ni” ya­yım­la­mak­tan vaz­geç­ti.Bel­çi­ka’da ya­yın ya­pan dev­let te­le­viz­yo­nu VRT, tep­ki­ler üze­ri­ne mut­fak prog­ra­mın­da “Hit­ler’in fa­vo­ri ye­me­ği­ni” ya­yım­la­mak­tan vaz­geç­ti. VRT’nin “Fa­vo­ri Ye­mek” prog­ra­mın­da, ya­kın ta­rih­te ya­şa­mış sa­nat­çı­lar ve li­der­le­rin ter­cih et­ti­ği ye­mek­le­rin ha­zır­la­nı­şı pro­fes­yo­nel aş­çı­lar ta­ra­fın­dan an­la­tı­lı­yor­du. Son ola­rak Hit­ler’in fa­vo­ri ye­mek­le­ri için Al­man­ya’nın Bav­ye­ra eya­le­ti­ne gi­de­rek “te­re­ya­ğı sos­lu ala­ba­lık” pi­şir­me ha­zır­lık­la­rı ya­pan te­le­viz­yon, ül­ke­de sa­yı­sı 30 bi­ni ge­çen Ya­hu­di­le­rin sert pro­tes­to­suy­la kar­şı­laş­mış­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116432
  % 0.85
 • 3.9267
  % -0.34
 • 4.8216
  % -0.77
 • 5.5036
  % -0.3
 • 165.611
  % -0.62
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT