BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Suni KALP yapıldı

Suni KALP yapıldı

Ta­ma­men su­ni olan pro­to­ti­pi ha­zır­la­yan uzmanlar, kal­bin kli­nik de­ney­le­ri­ne 2011’de baş­la­ya­cakSu­ni kalp­te, kalp ka­pak­çık­la­rı pro­te­zi­ne ben­zer bir tek­no­lo­ji kul­la­nı­lı­yor. Ta­ma­men su­ni olan pro­to­ti­pi ha­zır­la­yan Av­ru­pa­lı araş­tır­ma­cı­lar, kal­bin kli­nik de­ney­le­ri­ne 2011’de baş­la­ya­cak­la­rı­nı bil­dir­di. Ya­pay kal­bin üre­ti­mi, kalp na­kil uz­ma­nı Ala­in Car­pen­ti­er, Truff­le şir­ke­ti ve Fran­sız ye­ni bu­luş­lar ajan­sı­nın des­te­ğin­de bi­yo­me­di­kal Car­mat fir­ma­sı ta­ra­fın­dan Pa­ris ya­kı­nın­da bir yer­de ya­pı­la­cak. Car­pen­ti­er, “araş­tır­ma aşamasından kli­nik uy­gu­la­ma­la­ra geç­tik­le­ri­ni ve 15 yıl­lık ça­lış­ma­dan son­ra su­ni kal­bin in­san­la­rın kul­la­nı­mı­na ha­zır­lan­ma­sı için üre­ti­mi­ne baş­la­ya­cak­la­rı­nı” söy­le­di. Kim­ya­sal iş­lem gör­müş hay­van do­ku­la­rın­dan ya­pı­lan kalp­te, Car­pen­ti­er ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len ve ha­li ha­zır­da dün­ya­da kul­la­nı­lan kalp ka­pak­çı­la­rı pro­te­zi­ne ben­zer bir tek­no­lo­ji kul­la­nı­lı­yor. 20 BİN ORGAN GEREKİYOR Su­ni kalp­te kul­la­nı­lan hay­van do­ku­la­rı­nın, has­ta­nın ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin bu or­ga­nı red­det­me­si­ni en­gel­le­ye­cek şe­kil­de ta­sar­lan­dı­ğı­nı belirten Car­pen­ti­er, de­ne­me­ler sı­ra­sın­da komp­li­kas­yon ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Ger­çek bir kalp gö­rün­tü­sü­ne sa­hip ya­pay kal­bin, dün­ya­da her yıl ih­ti­yaç du­yu­lan 20 bin kalp ba­ğış­çı­sı sı­kın­tı­sı­na ça­re ol­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT