BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En çok köy Sivas’ta

En çok köy Sivas’ta

Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün is­ta­tis­ti­ği­ne gö­re, 1275 i­le en çok köy Si­vas’ta bu­lu­nu­yor.Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün is­ta­tis­ti­ği­ne gö­re, 1275 i­le en çok köy Si­vas’ta bu­lu­nu­yor. Si­vas’ı bin 136 köy­le Şan­lı­ur­fa, bin 91 köy­le Kas­ta­mo­nu, bin 9 köy­le de Er­zu­rum iz­ler­ken, Sam­sun, Ba­lı­ke­sir, Ma­ni­sa, Di­yar­ba­kır, Kon­ya ve Ço­rum da ilk 10 il a­ra­sın­da bu­lu­nu­yor. ­Tür­ki­ye’de­ki cad­de, so­kak, bul­var ve mey­dan­lar­da en çok “A­ta­türk” ve “Cum­hu­ri­yet” is­mi kul­la­nı­lı­yor. “A­ta­türk” a­dıy­la 3 bin 650, “Cum­hu­ri­yet” a­dıy­la 3 bin 68, “Fa­tih” a­dıy­la bin 426, “Gül” a­dıy­la bin 393, “O­kul” a­dıy­la bin 285, “Me­nek­şe” ve “La­le” ad­la­rıy­la bin 274’er, “Ka­ran­fil” a­dıy­la bin 251, “İ­nö­nü” a­dıy­la bin 120, “İs­tik­lal” a­dıy­la da bin 53 cad­de, so­kak, bul­var ve mey­dan bu­lu­nu­yor. Köylerde ise Ye­ni­köy isminde 182 köy bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT