BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Obama’ya suikast son anda önlendi

Obama’ya suikast son anda önlendi

Düzenlenen ope­ras­yon­da zan­lı­lar­dan Da­ni­el Co­war­t’­ın sui­kast si­la­hıy­la çe­kil­miş bir fo­toğ­ra­fı da ele ge­çi­ril­di.Düzenlenen ope­ras­yon­da zan­lı­lar­dan Da­ni­el Co­war­t’­ın sui­kast si­la­hıy­la çe­kil­miş bir fo­toğ­ra­fı da ele ge­çi­ril­di. ABD’de baş­kan­lık se­çim­le­ri­nin De­mok­rat ada­yı Ba­rack Oba­ma’ya sui­kast ha­zır­lı­ğın­da olan Na­zi sem­pa­ti­za­nı 2 zan­lı tu­tuk­lan­dı. Ha­zır­la­nan kri­mi­nal ra­po­ra gö­re, şa­hıs­lar bir si­lah dük­ka­nı­nı so­ya­rak, Af­ri­ka­lı Ame­ri­kan­la­rın öğ­re­nim gör­dü­ğü Ten­nes­se­e’de­ki bir okulu ba­sa­rak, kat­li­am ger­çek­leş­tir­me­yi plan­lı­yor­du. Bu ara­da okul­da­ki kat­li­amın ar­dın­dan Da­ni­el Co­wart (20) ve Pa­ul Schles­sel­man (18) isim­li zanlılar, eya­let eya­let do­la­şa­rak, katliam yapacaktı. Na­zi sem­pa­ti­zan­la­rı­nın son he­de­fin­de ise Oba­ma yer alı­yor­du. Po­lis ta­ra­fın­dan 22 Ekim ta­ri­hin­de ya­ka­la­nan şa­hıs­lar, bir ki­li­se­nin cam­la­rı­na ateş aç­mış ve araç­la­rı­nın ka­por­ta­sı­na ırk­çı me­saj­lar yaz­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT