BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Küresel krizde yol haritamız hazır

Küresel krizde yol haritamız hazır

Sa­na­yi Ba­ka­nı Çağ­la­yan, ha­zır­la­dık­la­rı Gi­ri­şim­ci Bil­gi Sis­te­minde tüm re­el sek­törle il­gi­li bil­gi­le­re sa­hip ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek “Kü­re­sel k­riz­de ve ha­zır­la­na­cak p­ro­je­ler­de yol ha­ri­ta­sı o­la­cak” dedi>İSTANBUL - Mustafa SEZER Kü­çük ekip­ten bü­yük İş Bakan Za­fer Çağ­la­yan Gi­ri­şim­ci Bil­gi Sis­te­mi’ni çok kü­çük bir ekip­le kı­sa bir sü­re­de or­ta­ya çı­kar­dık­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak bu pro­je­yi Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin önem­li pro­je­le­rin­den bi­ri­si ola­rak ni­te­le­di. Sana­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan, Gi­ri­şim­ci Bil­gi Sis­te­mi (GBS) ile Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin en bü­yük pro­je­le­rin­den bi­ri­si­ni ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Çağ­la­yan, pro­jey­le re­el sek­tö­rün üre­tim ve­ri­le­ri­ne, te­mel ma­li ve­ri­le­ri­ne, üre­tim sü­reç­le­riy­le il­gi­li ve­ri­le­re, is­tih­dam ve­ri­le­ri­ne, ener­ji tü­ke­tim­le­ri­ne, alt­ya­pı ve­ri­le­ri gi­bi birçok ve­ri­ye sa­hip ol­duk­la­rı­nı ve sis­te­min il­le­rin re­ka­bet­çi üs­tün­lük bil­gi­le­ri­ni de içer­di­ği­ni an­lat­tı. Çağ­la­yan bu bil­gi­le­rin kü­resl kriz­de de ken­di­le­ri­ne yol gös­te­re­ce­ği­ni vur­gu­la­ya­rak “ön­ce­den eko­no­mik fo­toğ­ra­fa 14 nu­ma­ra mer­cek­le ba­kar­ken şim­di 3 nu­ma­ra mer­cek­le ba­kı­yo­ruz. Ek­sik­lik­ler ta­mam­la­nın­ca da fo­toğ­ra­fı bü­tün çıp­lak­lı­ğıy­la gö­re­ce­ğiz” de­di. Çağ­la­yan, bu pro­jey­le kriz­de en çok te­dir­gin­lik du­yu­lan özel sek­tö­rün bor­cu­nu da gö­re­bil­dik­le­ri­ni ve bu­nun kor­ku­lan se­vi­ye­de ol­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. RE­EL SEK­TÖ­RÜN PU­SU­LA­SI GBS’nin doğ­ru teş­vik ve sa­na­yi­leş­me po­li­ti­ka­la­rı için yol gös­te­ri­ci ola­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di. Çağ­la­yan Tür­ki­ye’nin her za­man­kin­den da­ha çok bil­gi­ye ih­ti­yaç duy­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak “Kü­re­sel­leş­me, AB mü­za­ke­re sü­re­ci, mak­ro dü­zen­le­me­ler­den son­ra mik­ro dü­zen­le­me ih­ti­ya­cı gi­bi fak­tör­ler bu­na olan ih­ti­ya­cı or­ta­ya ko­yu­yor” de­di. Çağ­la­yan ay­rı­ca sis­te­min di­na­mik ol­du­ğu­nu ve gün­cel bil­gi­ler­le sü­rek­li ye­ni­le­ne­ce­ği­ni söy­le­di. Za­fer Çağ­la­yan, GBS ile re­el sek­tö­rün tüm bil­gi­le­ri­ni gö­re­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Çağ­la­yan GBS ile sek­tö­rel ve­ri­le­re de ula­şı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Kri­ze ha­ki­miz Za­fer Çağ­la­yan, kri­ze ha­kim ol­duk­la­rı­nı vur­gu­lar­ken “ biz­ler hiçbir za­man kriz­den et­ki­len­me­yiz de­mi­yo­ruz. Ta­bi­i ki bu kriz bir şe­kil­de et­ki­le­ye­cek. Ba­zı pa­zar­lar da­ra­la­cak, kü­çü­le­cek. Bun­la­rın yan­sı­ma­sı bi­ze ge­le­cek ta­bi­i ki. Bu­nun için ih­ra­cat­çı­mız için ye­ni pa­zar­lar ara­yı­şın­da­yız. Biz du­ru­ma ha­kim ol­du­ğu­mu­zu dü­şü­nü­yo­ruz ve der­si­mi­ze iyi ça­lı­şı­yo­ruz” de­di. Çağ­la­yan, her­ke­sin bir oto­büs için­de ol­du­ğu­nu ve her­ke­sin kriz­den bir şe­kil­de et­ki­le­ne­ce­ği­ni an­la­tır­ken yal­nız “Tür­ki­ye te­ker üs­tün­de de­ğil, sağ­lam bir yer­de, oto­bü­sün en gü­zel yer­le­rin­den bi­rin­de” de­di. Çağ­la­yan, KO­Bİ’ler ve ih­ra­cat­çı­la­ra olan des­tek­le­ri­nin sü­re­ce­ği­ni söy­le­di. Çağ­la­yan, ih­ra­cat­çı KO­Bİ’le­re ih­ra­cat kre­di­si ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. İş­let­me­le­rin bor­cu kor­ku­tu­cu de­ğil Za­fer Çağ­la­yan, 31 Ara­lık 2007 iti­ba­rıy­la Tür­ki­ye’de 770 bin iş­let­me için ak­tif­ler için­de­ki borç ora­nı­nın yüz­de 56 ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye adı­na kor­ku­la­cak bir du­rum yok” de­di. Çağ­la­yan Tür­ki­ye’de 770 bin iş­let­me için bu ora­nın ulus­la­ra­ra­sı ka­bul ora­nı­na gö­re nor­mal se­vi­ye­de ol­du­ğu­nu an­la­ta­rak “Ulus­la­ra­ra­sı ka­bul ora­nı yüz­de 50. Borç ak­tif ya­pı­sı­na bak­tı­ğı­mız za­man bi­zim bü­yük iş­let­me­le­ri­miz­de ak­tif için­de­ki borç ora­nı yüz­de 50’nin al­tın­da” di­ye ko­nuş­tu. Çağ­la­yan, Tür­ki­ye’de iş­let­me­le­rin ak­tif top­la­mı­nın 1.5 tril­yon YTL ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “borç 835 mil­yar YTL se­vi­ye­sin­de. Bu­nun da­ğı­lı­mı­na ba­kıl­dı­ğın­da, yüz­de 65’i kı­sa va­de­li, yüz­de 20’si ise uzun va­de­li. Kı­sa va­de­li 547 mil­yar YTL’lik bor­cun yüz­de 16’sı ya­ban­cı pa­ra cin­sin­den. Ay­rı­ca bu borç­la­rın bü­yük bir ço­ğun­lu­ğu da bü­yük iş­let­me­le­rin. On­la­rın bu bor­cu yö­ne­te­bil­me be­ce­ri­le­ri de ol­duk­ça yük­sek” de­di. 1.5 tril­yon YTL’lik ak­tif büyüklükte Çağ­la­yan ba­sın top­lan­tı­sın­da Gi­ri­şim­ci Bil­gi Sis­te­mi’ni de­tay­lı bir şe­kil­de an­lat­tı. Çağ­la­yan bu sis­tem­de yer alan ba­zı bil­gi­le­ri ve­rir­ken “Tür­ki­ye’de ku­rum­sal ve ge­lir ver­gi­si mü­kel­le­fi 2 mil­yon 10 bin 377 iş­let­me var. Bu iş­let­me­ler 1.5 tril­yon YTL’lik bir ak­tif bü­yük­lü­ğe sa­hip. Bu şir­ket­lerin 1.7 tril­yon net sa­tış­la­rı var. Bu şir­ket­le­rin öz ser­ma­ye­le­ri 655 mil­yar YTL olur­ken geç­ti­ği­miz yıl ise 98.6 mil­yar YTL’lik bir kâr el­de et­miş­ler. Bu şir­ket­ler top­lam­da Ar-Ge’ye ise 2.2 mil­yar YTL’lik bir ra­kam ayır­mış­lar” de­di. 1546 şir­ke­tin ak­tif bü­yük­lü­ğü­nün 100 mil­yon YTL’nin üs­tün­de ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Çağ­la­yan ço­ğun­lu­ğu­nun ak­tif bü­yük­lü­ğü­nün ise 1 mil­yon YTL ve al­tın­da ol­du­ğu­nu bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT