BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mektup gelirse işçisini alıp gurbete çıkacak

Mektup gelirse işçisini alıp gurbete çıkacak

Daha ön­ce ol­du­ğu gi­bi k­riz­den Tür­ki­ye’yi in­şa­at sek­tö­rü­nün çı­ka­ra­ca­ğı­nı be­lir­ten TMB Baş­ka­nı E­ren, ö­zel ban­ka­la­rın ver­mek­te zor­lan­dı­ğı k­re­di mek­tu­bu­nu ka­mu ban­ka­la­rı­nın ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­diDaha ön­ce ol­du­ğu gi­bi k­riz­den Tür­ki­ye’yi in­şa­at sek­tö­rü­nün çı­ka­ra­ca­ğı­nı be­lir­ten TMB Baş­ka­nı E­ren, ö­zel ban­ka­la­rın ver­mek­te zor­lan­dı­ğı k­re­di mek­tu­bu­nu ka­mu ban­ka­la­rı­nın ver­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di Tür­ki­ye Mü­te­ah­hit­ler Bir­li­ği (TMB) Baş­ka­nı Er­dal Eren ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri “İs­tan­bul’dan ba­ğı­rın­ca An­ka­ra’dan da­ha iyi du­yu­lu­yor” di­ye­rek sek­tö­rün kriz­den çı­kış yol­la­rı­nın an­la­tıl­dı­ğı top­lan­tı için baş­kent­ten İs­tan­bul’a gel­di ve “Des­tek ve­ri­lir­se in­şa­at sek­tö­rü kriz­den çı­kı­şın lo­ko­mo­ti­fi olur” de­di. Ban­ka­la­rın te­mi­nat mek­tu­bu ver­me­di­ği­ni ifa­de eden Eren, yurt dı­şı iş­ler için ka­mu ban­ka­la­rı­nın te­mi­nat ve­re­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Te­mi­nat mek­tu­bu sı­kın­tı­sı­nın çö­zül­me­si du­ru­mun­da yurt dı­şın­da iş­le­ri­nin ha­zır ol­du­ğu­nu be­lir­ten Eren, “Biz iş­çi­le­ri­mi­zi de gö­tür­mek is­ti­yo­ruz. Şu an­da Türk iş­çi­le­ri­mi­zin ora­nı yüz­de 30. Bu oran ise yak­la­şık 300 bin ki­şi­ye denk ge­li­yor. Te­mi­nat mek­tu­bu ve iş­çi­le­rin üze­rin­de­ki ver­gi­len­dir­me yü­kü çö­zü­lür­se iş­çi­mi­zi alır ya­rım ka­lan iş­le­ri­miz için dı­şa­rı gi­de­riz. Şu an­da ya­rım bı­ra­kı­lan iş­le­rin ta­mam­lan­ma­sı için aci­len 500 mil­yon do­lar­lık te­mi­nat mek­tu­bu­na ih­ti­ya­cı­mız var” dedi. 12 FİRMANIN SÖZLEŞMESİ İPTAL Er­dal Eren, 12 Türk fir­ma­sı­nın söz­leş­me­le­ri­nin te­mi­nat mek­tu­bu bu­la­ma­dık­la­rı için Lib­ya ta­ra­fın­dan ip­tal edil­di­ği­ni be­lir­te­rek “Mek­tup bu­la­n 12 fir­ma ol­say­dı işi on­lar ala­cak­tı” de­di LİB­YA PA­ZA­RI Bİ­Zİ BEK­Lİ­YOR ­Lib­ya’da in­şa­at sek­tö­rü i­çin 160 mil­yar do­lar­lık pa­zar bu­lun­du­ğu­nu belirten TMB Başkanı Erdal E­ren, bu pas­ta­nın ya­rı­sı­nı Türk­le­rin al­ma­sı­nın iş­ten bi­le ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Yö­ne­tim ku­ru­lu ü­ye­le­riy­le bir­lik­te dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan E­ren “Ba­tı­lı mü­te­ah­hit­ler bu pa­zar­la­ra gir­mek­te iş­tah­lı de­ğil. Bu yıl e­kim a­yı­na ka­dar yurt dı­şın­dan al­dı­ğı­mız iş­ler 20 mil­yar do­la­rın ü­ze­rin­de. Yıl so­nu­na ka­dar ra­ka­mın 25 mil­yar do­la­ra çık­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Ne­den 50 mil­yar do­lar he­de­fi­miz ol­ma­sın” dedi. TO­Kİ BOR­CU­NA GA RAN­Tİ Ko­nut sek­tö­rü­nün dur­gun­lu­ğu­na işa­ret eden Eren, TO­Kİ’nin çok ba­şa­rı­lı iş­ler yap­tı­ğı­nı ve bu ku­rum sa­ye­sin­de dar ge­lir­li­le­rin ko­nut sa­hi­bi ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Ama şim­di in­san­lar önü­nü gö­re­me­di­ği için ko­nut ta­le­bin­de bu­lun­mu­yor. Ta­le­bi tek­rar ha­re­ke­te ge­çi­re­bil­mek için TO­Kİ’den ev alan va­tan­da­şa gü­ven­ce ge­ti­ril­me­li. Eğer va­tan­daş ile­ri­de bir gün kre­di tak­sit­le­ri­ni öde­ye­me­ye­cek du­ru­ma ge­lir­se, dev­let bu za­ma­na ka­dar öde­di­ği tak­sit­le­ri ge­ri ver­me­yi taah­hüt eder­se ta­lep ye­ni­den can­la­nır. Bu sek­tö­rün ha­re­ke­te geç­me­si 200 sek­tö­rü de bes­li­yor. Bu sek­tö­rün yurt dı­şın­da yap­tı­ğı işin ta­ma­mı net ge­lir. Di­ğer sek­tör­ler gi­bi ham­ma­de­si de it­hal edil­mi­yor” diye konuştu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91237
  % 1.66
 • 4.8152
  % -0.41
 • 5.627
  % -0.58
 • 6.3333
  % -1.27
 • 190.781
  % -1.35
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT