BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Shell, Türkiye’de 85. yılını kutluyor

Shell, Türkiye’de 85. yılını kutluyor

Shell, Tür­ki­ye’de­ki 85. yı­lı­nı kut­lu­yor. Shell Tür­ki­ye’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Cum­hu­ri­yet’in ku­ru­lu­şuy­la bir­lik­te Tür­ki­ye’de fa­ali­yet gös­ter­me­ye baş­la­yan Shell’in, bu­gün 8 mil­yar do­lar ci­ro­suy­la Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len ener­ji grup­la­rın­dan bi­ri ha­li­ne gel­di­ği be­lir­til­di.Shell, Tür­ki­ye’de­ki 85. yı­lı­nı kut­lu­yor. Shell Tür­ki­ye’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Cum­hu­ri­yet’in ku­ru­lu­şuy­la bir­lik­te Tür­ki­ye’de fa­ali­yet gös­ter­me­ye baş­la­yan Shell’in, bu­gün 8 mil­yar do­lar ci­ro­suy­la Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len ener­ji grup­la­rın­dan bi­ri ha­li­ne gel­di­ği be­lir­til­di. Tür­ki­ye’yi, ve­rim­li­li­ği ar­tır­ma­yı he­def­le­di­ği 6 ki­lit ül­ke­den bi­ri ola­rak be­lir­le­yen Shell’in, Tür­ki­ye’de­ki var­lı­ğı­nı ve ko­nu­mu­nu da­ha da güç­len­dir­mek ama­cıy­la Shell & Tur­cas şir­ke­ti­nin ku­rul­du­ğu ha­tır­la­tıl­dı. Shell Tür­ki­ye Ül­ke Baş­ka­nı Ca­nan Edi­boğ­lu, “Tür­ki­ye’nin bu­lun­du­ğu böl­ge ya­kın ge­le­cek­te de ener­ji açı­sın­dan ha­re­ket­li ola­cak. Ya­tı­rı­mı­la­rı­mız bu ülkede de­vam ede­cek” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT