BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Binlerce milyarder İstanbul’da buluşuyor

Binlerce milyarder İstanbul’da buluşuyor

İn­gil­te­re ve Hol­lan­da k­ra­li­çe­le­ri­nin mo­da da­nış­man­la­rı­nın da ka­tı­la­ca­ğı, 2 bin ya­ban­cı mil­yar­de­rin bek­len­di­ği Mil­yo­ner­ler Fu­a­rın­da, 500 mil­yon do­lar­lık satış yapılması bekleniyorİn­gil­te­re ve Hol­lan­da k­ra­li­çe­le­ri­nin mo­da da­nış­man­la­rı­nın da ka­tı­la­ca­ğı, 2 bin ya­ban­cı mil­yar­de­rin bek­len­di­ği Mil­yo­ner­ler Fu­a­rın­da, 500 mil­yon do­lar­lık satış yapılması bekleniyor İl­ki 2001 yı­lın­da Hol­lan­da’da ger­çek­leş­ti­ril­dik­ten son­ra Bel­çi­ka, Al­man­ya, Rus­ya, Çin gi­bi ül­ke­ler­de de bü­yük il­gi gö­ren, dün­ya­nın en lüks Fua­rı Mil­li­onai­re, ya­rın açı­lı­yor. Fu­ar, CNR Expo Fu­ar­cı­lık ve GİJ­RATH Me­di­a Gro­up iş­bir­li­ği ile 30 Ekim-2 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da İs­tan­bul CNR Ex­po Fu­ar Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Yük­sek ka­li­te­li mo­da mar­ka­la­rın­dan mil­yar do­lar­lık em­lak pro­je­le­ri­ne, sa­at ve mü­cev­her­den çok lüks oto­mo­bil ve otel zin­cir­le­ri­ne ka­dar dün­ya­da 220 mil­yar do­lar bü­yük­lü­ğe eri­şen lüks tü­ke­tim ürün­le­ri­nin yer ala­ca­ğı fu­ar­da, Türk mar­ka­la­rı da dün­ya zen­gin­le­riy­le bu­lu­şa­cak. JA­MES BOND’UN ARA­BA­SI DA Fua­ra en faz­la zi­ya­ret­çi­nin Rus­ya, Uk­ray­na ve Ka­za­kis­tan’dan ola­ca­ğı be­lir­ti­lir­ken, İn­gil­te­re Kra­li­çe­si Eli­za­beth ile Hol­lan­da Kra­li­çe­si mo­da da­nış­ma­nı­nın da zi­ya­re­ti bek­le­ni­yor. 222 mar­ka­nın en lüks ürün­le­riy­le ka­tı­la­ca­ğı fu­ar­da, 500 mil­yon do­lar­lık iş hac­mi bek­le­ni­yor. Mü­cev­her­ler, mil­yar do­lar­lık yat­lar, Mic­ha­el Schu­mac­her’in gay­ri­men­kul pro­je­si, Ja­mes Bond’un ara­ba­sı, Pa­ris Hil­ton’un ko­lek­si­yon­la­rı da fu­ar­da ser­gi­le­ne­cek. AL­TIN HA­LI­DAN BUR­MA YA­KU­TA Dün­ya­ca ün­lü Türk mar­ka­sı o­lan Mo­on­day’in 100 bin e­u­ro de­ğe­rin­de­ki mo­tor ya­tı, Rus mil­yar­der Ab­ro­mo­viç i­çin ya­pı­lan 190 bin e­u­ro­luk de­niz li­mu­zi­ni la­kap­lı ö­zel tek­ne, el ya­pı­mı o­lan ve 17 mil­yon 199 bin dü­ğüm­le 4.5 yıl­da do­ku­nan pa­ha bi­çil­mez i­pek ve al­tın Ka­i­nat Ha­lı­sı, 2.5 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de­ki Bur­ma Ya­kut; Mil­li­o­na­i­re Fa­ir’de sergilenecek olan Türk mar­ka­la­rı­nın en il­gi çe­ki­ci ü­rün­le­ri a­ra­sın­da yer a­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT