BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Borsa toparlanıyor dolar 1.55 YTL oldu

Borsa toparlanıyor dolar 1.55 YTL oldu

New York bor­sa­sı son 5.5 yı­lın en dü­şük se­vi­ye­si­ne ge­ri­le­di ama FED’in fa­iz in­di­re­ce­ği ha­be­riy­le gös­ter­ge­ler olum­lu­ya dön­dü. Bro­ker­ler, uzun za­man son­ra ra­hat bir ne­fes al­dı.Dün­ya bor­sa­la­rı, haf­ta­lar­dır ya­şa­dı­ğı dü­şü­şün ar­dın­dan, mer­kez ban­ka­la­rın­dan bek­le­nen fa­iz in­di­rim­le­riy­le ne­fes al­dı. Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı’nın fa­iz in­di­rim sin­ya­li­nin ar­dın­dan, ABD Mer­kez Ban­ka­sı FED’in de fa­iz in­di­re­ce­ği bek­len­ti­si, dün­ya bor­sa­la­rın­da çı­kış­la­rı be­ra­be­rin­de ge­tir­di. ABD bor­sa­la­rı son 5.5 yı­lın en dü­şüş se­vi­ye­le­ri­ne ge­ri­le­se de As­ya to­par­lan­dı. Tok­yo yüz­de 6.4, Hong Kong yüz­de 14.3, Gü­ney Ko­re bor­sa­sı da yüz­de 5.6’lık çı­kış­la ka­pan­dı. Av­ru­pa bor­sa­la­rın­da ek­si­ler 0.1’le­re ge­ri­ler­ken, Al­man DAX En­dek­si yüz­de 5 prim yap­tı. TA­TİL İMKB’YE YA­RA­YA­CAK As­ya bor­sa­la­rın­da­ki to­par­lan­ma ve Al­man bor­sa­sın­da­ki to­par­lan­ma­nın ya­nı sı­ra mer­kez ban­ka­la­rı­nın fa­iz in­di­rim bek­len­ti­si, İMKB’de ar­tı­şı be­ra­be­rin­de ge­tir­di. İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı (İMKB) tek se­ans­lık gün­de yüz­de 2.3 yük­sel­di. En­deks gü­nü 558 pu­an ar­tış­la 24 bin 895 pu­an­dan ka­pat­tı. Bu­gün 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı se­be­biy­le ta­til olan bor­sa, son­ra­sın­da İMKB’de de ar­tış ya­şan­dı. İMKB Ulu­sal 100 En­dek­si gü­nü 558 pu­an ar­tış­la 24 bin 895 pu­an­dan ta­mam­la­dı. Hed­ge fon­la­rı­nın çı­kı­şı se­be­biy­le ge­çen haf­ta 1.74 YTL’ye yak­la­şan do­la­rın da ate­şi dü­şü­yor. Ban­ka­cı­lar, do­lar alım­la­rı­nın dur­ma­sı se­be­biy­le do­lar ku­ru­nun 1.75 YTL’lik psi­ko­lo­jik sı­nı­rı ge­çe­me­ye­ce­ği dü­şün­ce­siy­le ge­ri­le­di. Dün en dü­şük 1.53 YTL’ye ka­dar ge­ri­le­yen do­lar, da­ha son­ra gü­nü yüz­de 5.7 dü­şüş­le 1.5550 YTL’den ka­pat­tı. Eu­ro da 1.9400 YTL’den iş­lem gör­dü. AV­RU­PA DA O­LUM­LU SE­YİR­DE Piyasalarda olumlu hava, az da olsa başladı. As­ya bor­sa­la­rın­da yüz­de 14’ü a­şan yük­se­liş­ler göz­le­nir­ken, F­rank­furt, Pa­ris ve Lond­ra bor­sa­la­rı da gü­ne ar­tış­la baş­la­dı. F­rank­furt Bor­sa­sı’n­da­ki ar­tış, Al­man­ya kur­tar­ma pa­ke­ti­nin o­nay­lan­ma­sın­dan son­ra yüz­de 9’a ka­dar ar­tış ya­şan­dı ve gün, yüz­de 5’in ü­ze­rin­de ar­tış­la ta­mam­lan­dı. İMKB’nin de 29 E­kim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ta­ti­li son­ra­sın­da Av­ru­pa’da­ki çı­kış­la­rın et­ki­siy­le yu­ka­rı doğ­ru yön bul­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT