BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Alman EWE, Çalık’tan enerji hissesi aldı

Alman EWE, Çalık’tan enerji hissesi aldı

Ça­lık Ener­ji, sek­tör­de­ki bü­yü­me ve ye­ni­den ya­pı­lan­ma stra­te­ji­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, Bur­sa­gaz ve Kay­se­ri­gaz şir­ket­le­rin­de­ki his­se­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nü, Al­man or­ta­ğı EWE Gru­bu’na bağ­lı EWE Ener­ji’ye dev­ret­ti.Ça­lık Ener­ji, sek­tör­de­ki bü­yü­me ve ye­ni­den ya­pı­lan­ma stra­te­ji­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, Bur­sa­gaz ve Kay­se­ri­gaz şir­ket­le­rin­de­ki his­se­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nü, Al­man or­ta­ğı EWE Gru­bu’na bağ­lı EWE Ener­ji’ye dev­ret­ti. Ya­pı­lan açık­la­ma­da, Ça­lık Ener­ji’nin 2004’te Bur­sa­gaz’ı ve 2007’de Kay­se­ri­gaz’ı al­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı ve EWE’nin Bur­sa­gaz ve Kay­se­ri­gaz’a yüz­de 39.9 ora­nın­da or­tak ol­du­ğu be­lir­til­di. Ça­lık Hol­ding CE­O’su Be­rat Al­bay­rak, bu or­tak­lık­la, söz ko­nu­su şir­ket­le iş bir­li­ği­ni de­rin­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­tir­ken, Ge­nel Mü­dür Os­man Sa­im Dinç, EWE Gru­bu ile bir­lik­te Tür­ki­ye’nin fark­lı şe­hir­le­rin­de ya­tı­rı­ma de­vam ede­cek­le­ri­ni bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT