BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dolar çıktığı gibi düştü

Dolar çıktığı gibi düştü

Uzak Do­ğu ve As­ya’nın ar­dın­dan İMKB ve Av­ru­pa bor­sa­la­rı da ye­ni haf­ta­ya sa­tış­lar­la baş­la­dı. Gü­ne yüz­de 5 ek­si baş­la­yan İMKB ve Av­ru­pa bor­sa­la­rı iler­le­yen da­ki­ka­lar­da to­par­lan­dı­lar.Uzak Do­ğu ve As­ya’nın ar­dın­dan İMKB ve Av­ru­pa bor­sa­la­rı da ye­ni haf­ta­ya sa­tış­lar­la baş­la­dı. Gü­ne yüz­de 5 ek­si baş­la­yan İMKB ve Av­ru­pa bor­sa­la­rı iler­le­yen da­ki­ka­lar­da to­par­lan­dı­lar. ABD’de, açık­la­nan haf­ta­lık em­lak sa­tış ve­ri­le­ri­nin bek­le­nen­den olum­lu gel­me­si, bor­sa­la­rın ar­tı baş­la­ma­sı­na ne­den ol­du. As­ya ve Av­ru­pa’nın ak­si­ne gü­ne ar­tı baş­la­yan ABD bor­sa­la­rı gü­nü yüz­de 2’nin üze­rin­de ek­si ka­pa­dı­lar. Sa­lı gü­nü baş­la­yan, bu­gün geç sa­at­ler­de so­nu­cu açık­la­na­cak olan FED top­lan­tı­sın­dan pi­ya­sa­lar 50 ile 100 baz pu­an­lık fa­iz in­di­ri­mi bek­li­yor. Pa­zar gü­nü yap­tı­ğı­mız ana­liz­de bah­set­ti­ği­miz gi­bi DJİ en­dek­sin­de­ki dü­şüş­ler 8.200 se­vi­ye­sin­de kar­şı­lan­ma­ya de­vam edi­yor. Yer­li­nin do­lar sa­tı­şı hız­lan­dı Dış pi­ya­sa­lar­la bir­lik­te ha­re­ket eden pi­ya­sa­la­rı­mız mo­ral­siz baş­la­dı­ğı haf­ta­nın ikin­ci se­an­sı­nın or­ta­la­rın­dan son­ra to­par­lan­ma­ya baş­la­dı. Cu­ma gü­nü 1.68 YTL’den ka­pa­nan do­lar haf­ta­ya 1.71 YTL, yi­ne cu­ma gü­nü 24.4 bi­le­şik­ten ka­pa­nan spot bo­no fai­zi 25.01 se­vi­ye­sin­den baş­la­dı. İkin­ci se­an­sın so­nu­na doğ­ru dö­viz pi­ya­sa­sın­da­ki sa­tış­lar ağır­laş­ma­ya baş­la­dı. Yer­li ya­tı­rım­cı­nın 1.7 YTL ve üze­ri­ni sa­tış fır­sa­tı ola­rak de­ğer­len­dir­me­si­nin ya­nı sı­ra dü­şen his­se se­ne­di ve yük­se­len bo­no pi­ya­sa­sın­da ye­ni po­zis­yon aç­ma­ya ça­lı­şan ya­ban­cı alı­ma ge­çin­ce do­lar sa­lı gü­nü ilk se­an­sın so­nun­da gü­nü 1.5475 YTL, fa­iz de 23.55 bi­le­şik­ten gü­nü ka­pa­dı. 50 pua­nı fi­yat­lan­dır­dı­lar Pa­zar­te­si, gü­ne 23.445 pu­an­dan baş­la­yan İMKB üç se­an­sın so­nun­da 24.895 pu­an­dan ka­pan­dı. Kı­sa va­de­li 24.900 (5 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­sı) di­renç se­vi­ye­si­nin he­men al­tın­dan ka­pa­nan en­dek­sin üst­te 29.400 (22 gün­lük, gün­lük dü­şen or­ta­la­ma­sı di­renç ve alt­ta ise 21.450 (bol­len­ger alt sı­nı­rı) des­tek se­vi­ye­le­ri var. DJİ ve Av­ru­pa bor­sa­la­rın­da­ki alım ve yük­se­liş­le­re dik­kat et­mek­te ya­rar var. Yük­se­len pi­ya­sa­lar FED’in 50 baz pu­an­lık fa­iz in­di­ri­mi­ni fi­yat­lan­dır­mış du­rum­da, bu ora­nın üze­rin­de­ki in­di­rim­ler pi­ya­sa­da­ki alım­la­rın de­va­mı­nı sağ­lar...
Kapat
KAPAT