BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İpek Yolu’nda mücadele edecek filmler belli oldu

İpek Yolu’nda mücadele edecek filmler belli oldu

Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 28 Ka­sım- 4 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek 3. Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li’nde ya­rı­şa­cak ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı kı­sa film­ler bel­li ol­du.Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 28 Ka­sım- 4 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek 3. Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li’nde ya­rı­şa­cak ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı kı­sa film­ler bel­li ol­du. Geç­ti­ği­miz yıl il­ki dü­zen­le­nen ve 450’ye ya­kın baş­vu­ru­su ile bir re­ko­ra im­za atan ‘Ulu­sal Al­tın Ka­ra­göz Kı­sa Film Ya­rış­ma­sı’nda hi­ka­ye­si­ni si­ne­ma­nın gör­sel gü­cü­nü kul­la­na­rak an­la­tan 10 di­ya­log­suz film, ‘Ulus­la­ra­ra­sı Al­tın Ka­ra­göz Kı­sa Film Ya­rış­ma­sı’nda ise 12 film ya­rı­şa­cak. Ulu­sal kı­sa film ya­rış­ma­sın­da; Gök­han Ata­kan “Açık Rü­ya”, Can Fa­kı­oğ­lu “Ak­lı­mın Oda­la­rı”, Sim­ge Gök­bay­rak “ID”, Ah­met Tur­gul “Ölü­ler”, He­mi Beh­mi­oras “Ra­zor”, Ke­mal Tez­can “Si­yah Be­yaz”, Bu­rak Kent “Tav­şan Tav­şan”, Dağ­han Ce­la­yir “Tek No­ta­lık Adam” Ha­san Gün­dür “Utanç”, Can Oral “Ya­ban­cı” film­le­riy­le mü­ca­de­le ede­cek. 10 ül­ke­den 12 yö­net­me­nin ya­rı­şa­ca­ğı ulus­la­ra­ra­sı film ya­rış­ma­sın­da da Tür­ki­ye’yi “Bek­le­yiş” isim­li fil­miy­le Emi­ne Emel Bal­cı tem­sil ede­cek. Ulu­sal ya­rış­ma­nın bi­rin­ci­si­ne 8 bin YTL, ulus­la­ra­ra­sı ya­rış­ma­nın bi­rin­ci­si­ne de 8 bin do­lar ve­ri­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT