BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Mustafa’ya sarayda gala

‘Mustafa’ya sarayda gala

Yö­net­men­li­ği­ni Can Dün­dar’ın üst­len­di­ği, Ata­türk’ün as­ke­ri, si­ya­sal ve in­sa­ni yön­le­ri­ni an­la­tan “Mus­ta­fa” fil­mi­nin gös­te­ri­mi, Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nın bah­çe­sin­de ku­ru­lan 2 ça­dır­da ya­pıl­dı.Yö­net­men­li­ği­ni Can Dün­dar’ın üst­len­di­ği, Ata­türk’ün as­ke­ri, si­ya­sal ve in­sa­ni yön­le­ri­ni an­la­tan “Mus­ta­fa” fil­mi­nin gös­te­ri­mi, Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nın bah­çe­sin­de ku­ru­lan 2 ça­dır­da ya­pıl­dı. Can Dün­dar, ga­la­da fil­min gös­te­ri­mi için Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı­nı ken­di­le­ri­ne açan Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı yet­ki­li­le­ri­ne ve TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan’a te­şek­kür et­ti. Fil­min spon­sor­lu­ğu­nu üst­le­nen Sa­ban­cı Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı da “Mer­hum Sa­kıp Sa­ban­cı, ya­şar­ken ya­pım­cı ve yö­net­men­le­re Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk fil­mi yap­tır­mak için çok uğ­raş­tı. Bi­zim kat­kı­mı­za onun o ha­ya­li de ay­rı­ca des­tek ol­du. Belgeselin Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ha­tı­ra­sı ol­ma­sı­nı diliyorum” dedi. Ga­la­ya Ge­nel­kur­may es­ki baş­ka­nı emek­li or­ge­ne­ral Ya­şar Bü­yü­ka­nıt’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT