BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Zeki Sezer’den Karayalçın’a DESTEK YOK

Zeki Sezer’den Karayalçın’a DESTEK YOK

DSP Ge­nel Baş­ka­nı Ze­ki Se­zer, Ka­ra­yal­çın’ın CHP’den An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ada­yı ol­ma­sı du­ru­mun­da des­tek ver­me­ye­cek­le­ri me­sa­jı­nı ver­di.> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA DSP Ge­nel Baş­ka­nı Ze­ki Se­zer, Ka­ra­yal­çın’ın CHP’den An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ada­yı ol­ma­sı du­ru­mun­da des­tek ver­me­ye­cek­le­ri me­sa­jı­nı ver­di. Ze­ki Se­zer, şun­la­rı di­le ge­tir­di: “Ka­ra­yal­çın ben­den oy is­ti­yor, bir­lik­te ha­re­ket is­te­mi­yor. Biz si­ya­si par­ti­yiz id­di­amız var. Ken­di­si­ni sol ta­rif eden CHP’den fark­lı has­sa­si­yet­le­ri­miz var. Ka­ra­yal­çın sü­re­si­ni ta­mam­la­ma­mış bir baş­kan ola­rak kal­dı. CHP ile yap­tı­ğı­na iş bir­li­ği de di­ye­mi­yo­rum. CHP’den aday ol­ma­sı An­ka­ra’yı al­ma­sı­na yet­me­ye­cek­tir. Sa­ğa gi­den oy­lar­dan oy al­mak la­zım. Ka­ra­yal­çın ile gö­rüş­me sü­re­ci­miz de­vam edi­yor. DSP’nin öne­ri­si şuy­du, sağ­dan da oy ala­bi­le­cek ba­ğım­sız aday ol­sun des­tek­le­ye­lim.” Ze­ki Se­zer, SHP’nin geç­miş­te yap­tı­ğı ha­ta­lı iş­bir­lik­le­ri ol­du­ğu­na da işa­ret et­ti. Se­zer, “SHP’nin Tür­ki­ye’ye za­rar ve­ren iş bir­lik­le­ri var. HEP ile HA­DEP ile iş bir­li­ği var. Di­yar­ba­kır’da ya­şa­nan olay­la­rı kö­rük­le­yen bir be­le­di­ye baş­ka­nı var. O be­le­di­ye baş­ka­nı ne­re­den se­çil­miş­ti di­yen va­tan­daş­la­rı­mız bi­li­yor. Ama Ka­ra­yal­çın o yap­tı­ğı ha­ta­yı gör­müş gi­bi gö­zü­kü­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. SA­RI­GÜL DSP’NİN ŞİŞ­Lİ ADA­YI Se­zer, CHP’li Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül’ün Mart ayın­da­ki ye­rel se­çim­ler­de par­ti­le­ri­nin ada­yı ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Sa­rı­gül ile gö­rüş­me­le­ri­nin sür­dü­ğü­nü kay­de­den Se­zer, “DSP’nin Şiş­li’den ada­yı Sa­rı­gül ola­cak­tır. Önü­müz­de­ki gün­ler­de açık­la­ya­ca­ğız ara­mız­da so­run yok” de­di. “Çan­ka­ya Be­le­di­ye Baş­kan aday ada­yı Os­man Gök­çek’in ça­lış­ma­la­rı­nı na­sıl bu­lu­yor­su­nuz?” şek­lin­de­ki so­ru­ya ise Se­zer,”Gök­çek’i med­ya­dan ta­kip edi­yo­rum. Ça­lış­kan bi­ri­si önü­nün ke­sil­me­me­si ge­re­ki­yor. Ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT