BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > PKK kamplarını havadan vurduk

PKK kamplarını havadan vurduk

Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Ha­va Kuv­vet­le­ri­ne ait sa­vaş uçak­la­rın­ca Irak’ın ku­ze­yin­de ic­ra edi­len ha­va ope­ras­yo­nun­da te­rör ör­gü­tü­ne ait he­def­le­rin tam isa­bet­le vu­rul­du­ğu­nu bil­dir­di.Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, Ha­va Kuv­vet­le­ri­ne ait sa­vaş uçak­la­rın­ca Irak’ın ku­ze­yin­de ic­ra edi­len ha­va ope­ras­yo­nun­da te­rör ör­gü­tü­ne ait he­def­le­rin tam isa­bet­le vu­rul­du­ğu­nu bil­dir­di. Di­yar­ba­kır 2. Tak­tik Ha­va Kuv­vet Ko­mu­tan­lı­ğı 8. Ana Jet Üs­sü’nde dün ola­ğa­nüs­tü ha­re­ket­lik ya­şan­dı. Sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­den iti­ba­ren bom­ba yük­lü ha­va­la­nan 16 adet F-16 sa­vaş uça­ğı, Ku­zey Irak’ta bu­lu­nan PKK te­rör ör­gü­tü­nün Ha­kurk, Ava­şin-Bas­yan ve Zap kamp­la­rı­nı bom­ba­la­dı. Gö­rev­le­ri­ni ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan sa­vaş uçak­la­rı­mız Di­yar­ba­kır’da­ki üs­le­ri­ne ge­ri dön­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT