BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Temel’in yeri

Temel’in yeri

Gar­son Te­mel; ada­mın si­pa­riş et­ti­ği bif­te­ği ge­tir­miş ama baş­par­ma­ğı bif­te­ğin üze­rin­de... “De­li mi­sin” de­miş adam, “Çek şu par­ma­ğı­nı bif­te­ği­min üze­rin­den...” “Yok ya” de­miş Te­mel, “-Çe­ke­yim de bir da­ha ye­re düş­sün öy­le mi?...”Gar­son Te­mel; ada­mın si­pa­riş et­ti­ği bif­te­ği ge­tir­miş ama baş­par­ma­ğı bif­te­ğin üze­rin­de... “De­li mi­sin” de­miş adam, “Çek şu par­ma­ğı­nı bif­te­ği­min üze­rin­den...” “Yok ya” de­miş Te­mel, “-Çe­ke­yim de bir da­ha ye­re düş­sün öy­le mi?...” bir film di­ya­lo­ğu! “-­Doğ­ru ya da yan­lış di­ye bir şey yok, sa­de­ce po­pü­ler fi­kir­ler var...” (...12 May­mun fil­min­den) biz­den ha­ber­ler E­lin­de ek­mek­le ge­lin­ce Er­can, Ta­lip’e so­ru­yor, “Ku­ru ek­mek mi yi­ye­cek­sin?...” “Tü­ü­üh... Ek­me­ği e­ve bı­ra­ka­cak­tım...” ... ­Di­ya­lo­ğa şa­hit o­lan Sır­rı, sö­ze gi­ri­yor; “-­Fa­tih’te o­tu­rur­ken fı­rı­na ek­mek al­ma­ya yol­la­dı­lar... A­ma u­zak­ta ol­du­ğu i­çin otobüs­le gi­di­li­yor... Ek­me­ği a­lıp dö­ner­ken kar­şı­nın otobü­sü­ne bin­mişim, köp­rü­yü gö­rün­ce an­la­mış­tım...” SÖZ’ün ge­li­mi ­Yan­gın sön­dür­me ça­lış­ma­la­rı de­vam e­di­yor... ­Yan­gın sön­me­di... ABD mer­kez ban­ka­sı, fi­nans pi­ya­sa­la­rın­da­ki yan­gı­nı sön­dür­mek i­çin 540 mil­yar do­lar­lık bir pa­ket da­ha aç­tı. 850 mil­yar da ön­ce­den ve­ril­miş­ti... Et­ti mi 1.39 t­ril­yon do­lar... E­e­e... Bo­şu­na de­me­miş­ler; ­Bü­yük da­ğın du­ma­nı da bü­yük o­lur... (...Mus­ta­fa Koç­-O­kur/­Ya­zar) SÖZ’ün ge­li­mi Bil­gi­sa­yar ça­ğın­da Ho­ca Nas­red­din... Ho­ca­dan de­vam­lı “Win­dows XP” CD’si­ni is­ti­yor­lar­mış... Ho­ca da bak­mış ola­cak de­ğil, en so­nun­da “-CD’yi bar­dak alt­lı­ğı yap­tım de­miş... -İyi de ho­cam; hiç CD’den bar­dak alt­lı­ğı olur mu de­miş­ler. Ho­ca da; -Ni­ye­tin yok­sa ver­me­ye, bar­dak alt­lı­ğı da olur de­miş... ... Ada­mın bi­ri Nas­red­din Ho­ca’ya sor­muş: -Ho­ca bir mi­zah si­te­si hack­len­miş duy­dun mu?... -Ho­ca de­miş ba­na ne!... -İyi ama ho­cam se­nin si­te hack­len­miş... -İyi de o za­man sa­na ne!.. ... Ho­ca­ya sor­muş­lar; -Ho­cam dün­ya­nın mer­ke­zi ne­re­si?... Ho­ca: -Go­og­le’a gi­rip “Dün­ya­nın mer­ke­zi di­ye” arat­tır de­miş... ... Nas­red­din Ho­ca’nın bil­gi­sa­ya­rı­na vi­rüs gir­miş... Ho­ca çok dert­liy­miş... Çev­re­sin­de­ki­ler sor­muş; “Ho­ca ki­mi ge­ti­re­lim de bak­sın bil­gi­sa­ya­ra” de­miş­ler... Ho­ca da; “-Çer­no­bil vi­rü­sü­nü yi­yen bi­ri­ni ge­ti­rin de­miş... Be­nim ha­lim­den en iyi o an­lar...” (...Er­dinç&Ya­kup’un kok­tey­li) tu­zak­tan ku­man­da (...KA­NAL D-­Dis­ko K­ra­lı) O­KAN BA­YÜL­GEN: Ge­le­cek­le il­gi­li rü­ya­lar mı gö­rü­yor­sun?... EB­RU DES­TAN: E­vet... Ki­şi­sel o­la­rak gör­dü­ğüm rü­ya­lar­dan... te­be­şir to­zu “-’Ka­za­nıp ka­zan­ma­mak ö­nem­li de­ğil’ di­yen, bü­yük ih­ti­mal­le kay­bet­miş bi­ri­dir...” (...Mar­ti­na Nav­ra­ti­lo­va) OKU yo­rum G­rey­furt mas­ke­si “Cil­di­niz­de­ki gö­ze­nek­ler açıl­ma­ya baş­la­dıy­sa, ku­ru ve­ya kar­ma bir cilt ti­pi­niz var­sa, cil­di­niz­de si­yah nok­ta­lar ve­ya si­vil­ce­ler var­sa ko­lay­lık­la ha­zır­la­ya­bi­le­ce­ği­niz bu do­ğal mas­ke tam si­ze gö­re”... Ga­ze­te­de ya­yın­la­dı­ğı­nız ha­ber bu... Ama ben mas­ke ta­ri­fi gö­re­me­dim?... Hem si­vil­ce de­yip dik­kat çek­miş­si­niz, hem ta­rif ver­me­miş­si­niz... (...Gi­zem Naz) EDİ­TÖR NO­TU: Meş­hur bir mas­ke tü­rü ol­du­ğu­nu dü­şü­ne­rek grey­fur­tun di­ğer özel­lik­le­ri­ne da­ha çok yer ayır­mış­tık... Bil­me­yen oku­yu­cu­la­rı­mız için sa­bah ve ak­şam ol­mak üze­re gün­de iki ke­re ya­pı­la­bi­le­cek bu mas­ke­nin ta­ri­fi­ni ve­re­lim: Grey­fur­tun ka­buk­la­rı­nı ren­de­le­yin ve bir ka­ba ko­yun. İçi­ne iki ka­şık bal ek­le­yin. Ka­rı­şı­mı cil­di­ni­ze uy­gu­la­yın, ya­rım sa­at ka­dar bek­le­dik­ten son­ra yı­ka­yın. An­cak bu mas­ke aler­jik cilt­li­le­re tav­si­ye edil­mi­yor. Siz­den ge­len­ler... Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’ne ya­yın­lan­ma­sı için tah­mi­nen 2 ay ön­ce to­ru­nu­mun res­mi­ni gön­der­dim... 1980 yı­lın­dan be­ri siz­de abo­ne­li­ğim ol­ma­sı­na rağ­men bu kü­çük ar­zu­mu ger­çek­leş­tir­me­di­niz... Yi­ne de ce­za­evin­de Tür­ki­ye Ga­ze­te­si abo­ne­li­ği­mi ip­tal et­mi­yo­rum. Eğer ya­yın­lan­mış ve ben ka­çır­mış isem, o gün­kü ga­ze­te­yi yol­la­yın...(...Meh­met Acı) E­Dİ­TÖR NO­TU: M.E­nes’in fo­toğ­ra­fı bi­ze u­la­şa­lı 20 gün ol­du... Di­ğer bir­çok o­ku­yu­cu­mu­zun gön­der­di­ği fo­toğ­raf­lar gi­bi o­na da sı­ra ge­le­cek ve en kı­sa za­man­da ya­yın­la­na­cak­tır...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT