BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hakemler bunalımda

Hakemler bunalımda

MHK ESKİ BAŞKANI MUSTAFA ÇULCU’DAN AÇIKLAMALARMHK ESKİ BAŞKANI MUSTAFA ÇULCU’DAN AÇIKLAMALAR "MHK’nın a­ta­ma ha­ta­la­rı yü­zün­den ha­kem­le­rin kim­lik ve ki­şi­lik­le­rin­de sı­kın­tı­lar baş­la­dı" TE­DİR­GİN­LİK VAR “Ha­kem­le­rin üs­tün­de bas­kı var! Der­bi­ler baş­lı­yor. Ya­kın­da G.Sa­ray-F.Bah­çe der­bi­si oy­na­na­cak. O ma­çı yö­ne­te­cek ha­ke­min ha­let­-i ru­hi­ye­si ne o­la­cak?” di­yen MHK es­ki baş­ka­nı Mus­ta­fa Çul­cu, ha­kem­lik mü­es­se­si­nin bu­na­lım­da ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. İş­te Çul­cu’nun çar­pı­cı a­çık­la­ma­la­rı. “Bu MHK t­ri­bü­ne oy­nu­yor. Bir­kaç ha­ke­min def­te­ri­ni dü­re­rek şov yap­tı­lar. Di­ğer ha­kem­ler, (biz de ha­ta ya­par­sak so­nu­muz di­ğer ar­ka­daş­lar gi­bi o­lur) te­dir­gin­li­ği­ne gir­di. Bu da sa­ha­da­ki yö­ne­ti­me si­ra­yet et­ti. Şim­di, te­dir­gin vü­cut, te­dir­gin be­yin, sü­rek­li ha­ta ya­pı­yor Çe­liş­ki­li a­çık­la­ma­lar gü­ven­siz­li­ği ge­ti­rir” de­di. NE­RE­DE O­TO­Rİ­TE? “MHK’nın a­ta­ma ha­ta­la­rı yü­zün­den ha­kem­ler yö­ne­ti­ci­si­ne i­nan­mı­yor” di­yen Çul­cu, “Es­ki­şe­hirs­por-G.Sa­ray ve F.Bah­çe-­Bur­sas­por mü­sa­ba­ka­sın­da ha­kem kim­li­ği cid­di ya­ra­lar al­dı. Ken­di yü­zü­ne ve­ya yar­dım­cı­sı­na top a­tan o­yun­cu­ya kar­şı, ha­kem­ler yap­tı­rım uy­gu­la­ma­dı. Ar­da Tu­ran’ı ha­kem ih­raç e­de­me­di. Fı­rat Ay­dı­nus’un bu ha­le ge­le­ce­ği ön­ce­den bel­liy­di. Kol­la­nan ha­kem­ler var. Bun­la­rın en ba­şın­da da E­ge­li Yu­nus Yıl­dı­rım var. Öz­kal­fa’nın MHK Ü­ye­si Ün­sal Çi­men’in ye­ğe­ni ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Bu se­zon hiç maç yö­net­me­den, 3 bü­yük ta­kım­la­rın ma­çı­na çık­tı. Ne­den bu di­ğer ha­kem­le­re uy­gu­lan­mı­yor?” di­ye ko­nuş­tu. > Re­fik Fİ­DAN - Ko­ca­e­li (İ­HA)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT