BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Çek Tek­nik Di­rek­tö­rü Ja­ra­binsky i­le yol­la­rı­nı a­yı­ran An­tal­yas­por Meh­met, Öz­di­lek i­le p­ren­sip an­laş­ma­sı­na var­dı. An­tal­yas­por Yö­ne­ti­mi i­le gö­rü­şen Öz­di­lek kır­mı­zı-­be­yaz­lı ku­lüp­le p­ren­sip an­laş­ma­sı­na var­dık­la­rı­nı ve bir as­ki­lik ol­ma­dı­ğı tak­dir­de Be­şik­taş ma­çı­nın ar­dın­dan res­mi söz­leş­me im­za­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.Şi­fo An­tal­ya’da ­Çek Tek­nik Di­rek­tö­rü Ja­ra­binsky i­le yol­la­rı­nı a­yı­ran An­tal­yas­por Meh­met, Öz­di­lek i­le p­ren­sip an­laş­ma­sı­na var­dı. An­tal­yas­por Yö­ne­ti­mi i­le gö­rü­şen Öz­di­lek kır­mı­zı-­be­yaz­lı ku­lüp­le p­ren­sip an­laş­ma­sı­na var­dık­la­rı­nı ve bir as­ki­lik ol­ma­dı­ğı tak­dir­de Be­şik­taş ma­çı­nın ar­dın­dan res­mi söz­leş­me im­za­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Pem­ra Öz­gen rüz­gâ­rı Mil­li te­nis­çi Pem­ra Öz­gen, TED Ulus­la­ra­ra­sı Te­nis Tur­nu­va­sın­da yo­lu­na de­vam edi­yor. Bel­çi­ka’nın fed cup oyun­cu­su Ca­ro­li­ne Ma­es’e kar­şı 6/2’lik set­ler­le 2-0 ga­lip ge­le­rek ilk 16’da­ki ye­ri­ni alan Pem­ra bu­gün çift­ler­de part­ne­ri Çağ­la Bü­yü­kak­çay ile Ro­men Bu­zar­nes­cu / Ha­lep çif­ti­ne kar­şı ya­rı fi­na­l mü­ca­de­le­si ve­re­cek. Erdemir-Daçka bugün Be­ko Bas­ket­bol Li­gi’n­de ge­çen haf­ta so­nun­da ya­rı­da ka­lan Er­de­mir-­Da­rüş­şa­fa­ka ma­çı bu­gün kal­dı­ğı yer­den de­vam e­de­cek. Er­de­mir S­por Sa­lo­nu’n­da 25 E­kim Cu­mar­te­si gü­nü oy­na­nan mü­ca­de­le, ü­çün­cü pe­ri­yo­dun bi­ti­mi­ne 1.52 da­ki­ka ka­la ta­til e­dil­miş­ti. Bu da­ki­ka­da ev sa­hi­bi e­kip Er­de­mir 45-42 ön­de bu­lu­nu­yor­du. ­Fe­ner şam­pi­yo­na kar­şı ­Fe­ner­bah­çe Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, FI­BA Av­ru­pa Li­gi D G­ru­bu’n­da­ki 3. haf­ta ma­çın­da bu­gün dep­las­man­da, son 2 yı­lın şam­pi­yo­nu Rus­ya tem­sil­ci­si S­par­tak Mos­ko­va Re­gi­on i­le kar­şı­la­şa­cak. Vid­no­je ken­tin­de­ki kar­şı­laş­ma T­Sİ 15.00’de baş­la­ya­cak. G­rup­ta da­ha ön­ce oy­na­dı­ğı 2’şer maç­ta bi­rer ga­li­bi­yet ve ye­nil­gi­si ­bu­lu­nan ta­kım­lar­dan Rus tem­sil­ci­si a­ve­raj­la 2., F.Bah­çe i­se 4. sı­ra­da yer a­lı­yor. ­Be­şik­taş­-A­ve­ni­da ­Be­şik­taş Co­la Tur­ka Ba­yan Bas­ket­bol Ta­kı­mı, FI­BA Av­ru­pa Li­gi A G­ru­bu’n­da­ki 3. haf­ta ma­çın­da İs­tan­bul’da İs­pan­yol tem­sil­ci­si Hal­con A­ve­ni­da i­le kar­şı­la­şa­cak. A­kat­lar’da­ki Be­şik­taş Co­la Tur­ka A­re­na’da oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma sa­at 19.30’da baş­la­ya­cak. Da­ha ön­ce oy­na­dı­ğı 2’şer maç­ta bi­rer ga­li­bi­yet ve ye­nil­gi­si bu­lu­nan i­ki ta­kım, g­rup­ta a­ve­raj­la 4 ve 5. sı­ra­la­rı pay­la­şı­yor. Mer­kit ka­za ge­çir­di Bir­le­şik A­rap E­mir­lik­le­ri’n­de ger­çek­leş­ti­ri­len Du­ba­i Ral­li­si’n­de mo­to­sik­let ka­te­go­ri­sin­de 530 cc KTM mo­to­sik­le­tiy­le ma­ra­ton ka­te­go­ri­sin­de mü­ca­de­le e­den Ke­mal Mer­kit, ral­li­nin 2. gü­nün­de ge­çir­di­ği ka­za so­nu­cun­da ya­rış dı­şı kal­dı. Sol ko­lun­da kı­rık bu­lu­nan Ke­mal Mer­kit’in bu­gün Du­ba­i’de a­me­li­ya­ta gi­re­ce­ği be­lir­til­di. Adams Port­smo­uth’ta İn­gil­te­re Pre­mi­er Li­gi ta­kım­la­rın­dan Port­smo­uth FC’de Harry Redk­napp dev­ri­nin ka­pan­ma­sı­nın ar­dın­dan, Tony Adams ye­ni tek­nik di­rek­tör ol­du. Es­ki ça­lış­tı­rı­cı Redk­napp, Tot­ten­ham Hots­pur’e geç­miş­ti. Mun­ta­ri üzün­tü­sü In­ter’in or­ta sa­ha oyun­cu­su Sul­ley Mun­ta­ri, Şam­pi­yon­lar Li­gi B Gru­bu’nda 4 Ka­sım’da Anort­ho­sis Fa­ma­gus­ta FC ile ya­pı­la­cak maç­ta yer al­ma­ya­cak. Ga­na­lı oyun­cu, Ge­no­a CFC kar­şı­laş­ma­sın­da sağ ba­ca­ğı­nı kır­mış­tı. Ro­nal­do’nun öz­le­mi Bre­zil­ya­lı yıl­dız Ro­nal­do önü­müz­de­ki yıl doğ­du­ğu ken­tin ta­kı­mı Fla­men­go’da oy­na­mak is­te­di­ği­ni açık­la­dı. Sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le 9 ay­dır ye­şil sa­ha­lar­dan uzak olan 32 ya­şın­da­ki tec­rü­be­li yıl­dız, M.City ve PSG’den de tek­lif al­dı­ğı­nı söy­le­di. Sen mi­sin, ko­lun­la atan! Fio­ren­ti­na’da for­ma gi­yen gol­cü Al­ber­to Gi­lar­di­no, Pa­ler­mo ma­çın­da ko­luy­la gol at­tı­ğı için 2 maç ce­za al­dı. İtal­yan spor ha­ki­mi Gi­an­po­lo To­sel’in İtal­yan fut­bo­lu açı­sın­dan önem ta­şı­yan ka­ra­rı­na te­le­viz­yon gö­rün­tü­le­ri kay­nak teş­kil et­ti Fer­ra­ri’den teh­dit For­mu­la 1 Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’nda 2010 yı­lı için ön­gö­rü­len ku­ral de­ği­şik­lik­leri, Fer­ra­ri’nin tep­ki­si­ne ne­den ol­du. İtal­yan oto­mo­tiv sa­na­yi­nin ün­lü mar­ka­sı, FI­A’ya For­mu­la 1 ya­rı­şın­dan çe­kil­me­yi dü­şü­ne­bi­le­cek­le­ri teh­di­din­de bu­lun­du. ­Yar­dım­cı’ya ye­ni gö­rev Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu i­kin­ci baş­kan­ve­kil­li­ği­ne Ser­vet Yar­dım­cı ge­ti­ril­di. Fe­de­ras­yon­dan ya­pı­lan a­çık­la­ma­da, TFF Yö­ne­tim Ku­ru­lu­nun İs­tan­bul’da yap­tı­ğı top­lan­tı­da gün­dem­de­ki ko­nu­la­rı gö­rüş­tü­ğü ve boş bu­lu­nan TFF i­kin­ci baş­kan­ve­kil­li­ği gö­re­vi­ne yö­ne­tim ku­ru­lu ü­ye­si Ser­vet Yar­dım­cı’yı ge­tir­di­ği bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97567
  % 2.64
 • 4.5875
  % -2.9
 • 5.3415
  % -2.59
 • 6.0796
  % -1.61
 • 187.024
  % -2.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT