BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Seyirci, basın ve güreş

Seyirci, basın ve güreş

De­ğer­li gü­reş se­ver­ler; 2008 yı­lı mü­sa­ba­ka dö­ne­mi ge­ri­de kal­dı. 2009 tas­lak yıl­lık fa­ali­yet prog­ra­mı­na ve 2012 ‘ye ka­dar sü­re­cek olan mas­ter prog­ra­ma bak­mak ge­rek.De­ğer­li gü­reş se­ver­ler; 2008 yı­lı mü­sa­ba­ka dö­ne­mi ge­ri­de kal­dı. 2009 tas­lak yıl­lık fa­ali­yet prog­ra­mı­na ve 2012 ‘ye ka­dar sü­re­cek olan mas­ter prog­ra­ma bak­mak ge­rek. Haf­ta so­nu Ulus­la­ra­ra­sı Cum­hu­ri­yet Ku­pa­sı ya­pıl­dı. Sı­ra­sı gel­miş­ken, bu ku­pa bu mev­sim­de dün­ya­da ya­pı­lan tek or­ga­ni­zas­yon... Ve 24.sü or­ga­ni­ze edil­di. İs­tan­bul Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ni­yor ve İs­tan­bul B.Be­le­di­ye­si Spor A.Ş. ile Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu kat­kı ya­pı­yor. Genç­ler ka­te­go­ri­sin­de ol­du­ğu için bu yıl da­ha da önem ka­zan­dı. Bi­li­yor­su­nuz 2012 re­zerv kad­ro­su de­yip du­ru­yo­ruz. İş­te bu kad­ro­ya gi­re­bi­le­cek genç­le­rin bir kıs­mı­nı bir kez da­ha gör­me im­kâ­nı bul­duk. Bir kıs­mı­nı da lig fi­nal­le­rin­de iz­le­miş­tik. (Re­zerv kad­ro ben­ce kam­pa alın­ma­lıy­dı ama her ne hik­met­se ger­çek­leş­me­di!) Gö­ze ba­tan­lar Me­te­han Ba­şar, Ay­han-Er­han Ka­ra­kuş, Ha­san Şe­rif, Şe­nol ça­lık, Ser­vet Coş­kun, Fa­tih Ya­şar... Bi­zim esas üze­rin­de dur­du­ğu­muz bir­kaç ko­nu var. Ne­dir bun­lar? 2008 yı­lın­da yurt için­de ve dı­şın­da ye­te­ri ka­dar or­ga­ni­zas­yon ya­pıl­dı. Tüm yaş grup­la­rın­da. Bü­tün bu şam­pi­yo­na­lar­da iki sı­kın­tı ol­du; SE­YİR­Cİ ve BA­SIN... Tam an­la­mıy­la coş­ku­lu ve şov ya­pan se­yir­ci­yi yal­nız Pe­kin Olim­pi­yat­la­rın­da gö­re­bil­dim. Or­ga­ni­zas­yon ko­mi­te­si çok iyi bir ça­lış­ma or­ta­ya koy­muş­tu. He­men ak­lı­ma bi­zim­ki­ler gel­di. İki ta­ne fi­nal ve An­ka­ra’da Tür­ki­ye şam­pi­yo­na­la­rı, lig fi­nal­le­ri... se­yir­ci ha­tı­rı sa­yı­lır sa­yı­da idi. TRT can­lı ver­me­liy­di ama na­fi­le... Son­ra­dan öğ­ren­dim Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu ya­zı ile de mü­ra­ca­at et­miş , yi­ne ol­ma­mış. Pe­ki TRT ver­me­di, biz ne ya­pa­bi­lir­dik? Biz bir fut­bol lig­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı bir ta­rih­te ya­pa­bi­lir­dik. Biz sa­ba­hın kö­rün­de de­ğil tüm mü­sa­ba­ka­la­rı öğ­le­den son­ra 15.00-21.00 ara­sı­na ala­bi­lir­dik. TRT ol­mu­yor­sa özel TV’le­re can­lı ya­yın­la­ta­bi­lir­dik. Ni­te­kim olim­pi­yat­la­ra git­me­den ön­ce özerk olan Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu bu­nu gün­ler­ce NTV ve di­ğer ka­nal­lar­dan yap­tı. Evet ye­ni dö­nem­de bun­la­rı dü­şü­ne­bil­me­li­yiz! Sağ ol­sun TRT ba­zen gü­reş ve­ri­yor ama ye­ter­li de­ğil! Ka­nal 7’den Spor­man (su­nu­cu­su Ha­run Şen) iyi por­gram­lar yap­tı. Ha­ke­za TGRT de özel prog­ram­lar yap­tı. Ar­tık bu so­run çö­zül­me­li. Bir şey da­ha... TRT3’ten Pe­kin 2008 mü­sa­ba­ka­la­rı­nın tek­ra­rı­nı iz­li­yo­ruz. Al­tın sa­de­ce gü­reş­ten çık­tı ama iki ke­re gös­te­ril­di bi­rer sa­at... Pe­ki ya­zı­lı ba­sın­da du­rum na­sıl? O da TV’ler­den aşa­ğı de­ğil. Na­sıl izah ede­yim. Şu an­da haf­ta­lık gü­nü bel­li olan tek gü­reş ya­zan ma­ale­sef “GÜ­RE­Şİ­YO­RUM” kal­dı. Av­ni Tar­han Ho­ca­nın “Gü­reş dos­ya­sı”, üs­tat Ali Gü­müş’ün yo­rum­la­dı­ğı “US­TA KA­LEM”... Pe­ki gü­reş prog­ra­mı var mı? Eh, ca­mi­anın nor­mal TV ya­yı­nı ol­ma­dı­ğı ol­du­ğu için iz­le­ye­me­di­ği Er­mey­da­nı ! Hep­si bu ka­dar... Ba­zı ye­rel TV’ler... Ya in­ter­net si­te­le­ri? Tam an­la­mıy­la gün­cel olan­lar; www.tgf.gov.tr, www.er­mey­da­ni.net , www.gu­re­si­yo­rum.com , www.gu­res­dos­ya­si.com , www.ser­hat­ka­ra­dag.com, www.gu­res­ci­ler.com ve bir iki gün­cel ol­ma­yan... Ba­sın işi­ne de ye­ni dö­nem­de ge­niş açıy­la ba­kıl­ma­lı. 2008 bi­ter­ken ne­ler ya­pı­la­bi­lir? Da­ha ön­ce ba­sı­na dek­la­re edi­len “BA­SIN TEŞ­VİK ÖDÜL­LÜ “ ya­pı­la­bi­lir. Bir şe­kil­de gü­re­şe hiz­me­ti ge­çen­ler onu­re edil­miş olur. Hat­ta 2008 Pe­kin Olim­pi­yat­la­rı da da­hil edi­le­bi­lir bu de­ğer­len­dir­me­ye... Gü­reş Fe­de­ras­yo­nu da­ha ön­ce yap­tı­ğı Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki ha­kem, yağ­lı gü­reş, (ha­kem, caz­gır, baş­peh­li­van ve ağa), il tem­sil­ci­le­ri se­mi­ner ve de­ğer­len­dir­me­le­ri­ne, bu haf­ta so­nu Cu­ma, Cu­mar­te­si ve Pa­zar gü­nü An­tal­ya/Fa­lez Otel’de yak­la­şık 250 ci­va­rın­da gü­reş an­tre­nö­rü ile de­vam edi­yor. Bu se­mi­ner­ler ger­çek­ten fay­da­lı olu­yor. De­ği­şik gö­rüş, de­ğer­len­dir­me im­kâ­nı bu­la­bi­li­yor­su­nuz.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT