BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > MECBURİ ROTASYON

MECBURİ ROTASYON

Yor­gun oyun­cu­la­rı­nı din­len­di­re­me­mek­ten şi­ka­yet­çi olan Mic­ha­el Skib­be, An­ka­ras­por’a kar­şı fark­lı bir kad­ro sa­ha­ya sü­re­cekYor­gun oyun­cu­la­rı­nı din­len­di­re­me­mek­ten şi­ka­yet­çi olan Mic­ha­el Skib­be, An­ka­ras­por’a kar­şı fark­lı bir kad­ro sa­ha­ya sü­re­cek AY­HAN, NON­DA, DE SANC­TIS... Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda ya­rın An­ka­ras­por’la grup­ta­ki ilk ma­çı­na çı­ka­cak olan G.Sa­ray’da Tek­nik Di­rek­tör Mic­ha­el Skib­be, Es­ki­şe­hir’de ya­pa­ma­dı­ğı ro­tas­yo­nu bu kar­şı­laş­ma­da zo­run­lu ola­rak ger­çek­leş­ti­re­cek. Es­ki­şe­hirs­por ma­çı son­ra­sı, üç gün için­de oy­na­nan Trab­zons­por ve Olim­pi­akos kar­şı­laş­ma­la­rın­dan do­la­yı ta­kı­mın fi­zik­sel ve men­tal ola­rak yor­gun ol­du­ğu­nu ifa­de eden, an­cak sa­kat oyun­cu­la­rın çok­lu­ğu ve elin­de­ki oyun­cu­la­rın ay­nı se­vi­ye­de ol­ma­ma­sın­dan do­la­yı is­te­di­ği ro­tas­yo­nu ger­çek­leş­ti­re­me­di­ğin­den şi­ka­yet­çi olan Al­man tek­nik adam, bu kar­şı­laş­ma­da sa­kat­la­nan Non­da, kır­mı­zı kart gö­re­rek ce­za­lı du­ru­ma dü­şen Ay­han ve ha­fif ağ­rı­la­rı bu­lu­nan De Sanc­tis’in ye­ri­ne kad­ro­ya ye­ni oyun­cu­lar mon­te ede­cek. BA­ROS DA DİN­LE­NE­CEK Ce­za­sı­nı ta­mam­la­yan Lin­coln’e An­ka­ras­por ma­çın­da ilk 11’de gö­rev ve­re­cek olan Skib­be, en bü­yük de­ği­şik­li­ği ise hü­cum böl­ge­sin­de yap­ma­yı plan­lı­yor. Özel­lik­le son haf­ta­lar­da per­for­man­sın­da bü­yük bir dü­şüş göz­le­nen Mi­lan Ba­ros’u ku­lü­be­ye çe­ke­rek din­len­dir­mek is­te­yen Al­man ça­lış­tı­rı­cı­nın, uzun bir ara­dan son­ra for­vet­te Ümit Ka­ran’ı tek sant­rfor ola­rak gö­rev­len­dir­me­si bek­le­ni­yor. Ha­fif sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan De Sanc­tis’in ye­ri­ne ka­le­de Ay­kut’u oy­na­ta­cak olan Skib­be, sa­vun­ma blo­ğu­nu Sab­ri, Em­re Aşık, Ser­vet ve Vol­kan’dan oluş­tu­ra­cak. Kır­mı­zı kart gö­re­rek ce­za­lı du­ru­ma dü­şen Ay­han’ın ye­rin­de Ha­kan Bal­ta’yı gö­rev­len­di­re­cek olan Al­man tek­nik ada­mın, Ya­ser ve Meh­met Gü­ven gi­bi genç oyun­cu­la­ra da şans ve­re­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. > Ercan YILDIZ KU­PA HA­ZIR­LIK­LA­RI Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda An­ka­ras­por ile oy­na­ya­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren G.Sa­ray, dün tak­tik ağır­lık­lı bir ça­lış­ma ger­çek­leş­tir­di. Gü­nü tek id­man ya­pa­rak ge­çi­ren sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar­da, sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan Lin­de­roth, Em­re Gün­gör, Meh­met To­pal ve Uğur sa­ha­da fiz­yo­te­ra­pist­ler eş­li­ğin­de ay­rı ça­lış­ma yap­tı. Ay­kut: Ha­zı­rım Es­ki­şe­hirs­por ma­çın­da di­zin­den ha­fif bir şe­kil­de sa­kat­la­nan Mor­gan De Sanc­tis’in ye­ri­ne An­ka­ras­por ma­çın­da ka­le­yi dev­ral­ma­sı bek­le­nen Ay­kut Er­çe­tin, bu maç i­çin ken­di­si­ni ha­zır­la­dı­ğı­nı söy­le­di. S­kib­be’den gö­rev bek­le­yen genç el­di­ven, “An­ka­ras­por’a kar­şı oy­na­ma­yı bek­li­yo­rum. Da­ha faz­la şans bu­lun­ca ye­ni­den bi­rin­ci ka­le­ci o­la­ca­ğım” di­ye ko­nuş­tu. İyi ki doğdun Baros G.Sa­ray’ın ba­şa­rı­lı gol­cü­sü Mi­lan Ba­ros, 27 ya­şı­na bas­tı. Sa­rı-­kır­mı­zı­lı fut­bol­cu­lar, dün id­man ön­ce­sin­de Çek yıl­dı­za sürp­riz bir do­ğum gü­nü par­ti­si dü­zen­le­ye­rek, pas­ta­sı­nı kes­ti. Res­mi si­te de “Mut­lu Yıl­lar Mi­lan Ba­ros. Fut­bol­cu­mu­zun ken­di­si­ne sağ­lık, mut­lu­luk ve ba­şa­rı­lar di­le­riz” i­fa­de­le­riy­le Çek yıl­dı­zın do­ğum gü­nü­nü kut­la­dı. 29 Ekim indirimi G.Sa­ray Ku­lü­bü, “29 E­kim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı” se­be­biy­le s­to­re ve in­ter­net si­te­sin­den ya­pı­lan ü­rün sa­tış­la­rı­nın fi­yat­la­rın­da in­di­ri­me git­ti. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin 85. Yıl­dö­nü­mü­ne ö­zel o­la­rak ya­pı­lan kam­pan­ya­da ü­rün­le­re yüz­de 29 o­ra­nın­da in­di­rim uy­gu­la­na­cak. Ya­pı­lan a­çık­la­ma­da bu kam­pan­ya­nın 2 Ka­sım’a ka­dar sü­re­ce­ği bil­di­ril­di. Biletler satışta G.Sa­ray’ın Sü­per Lig’in 9. Haf­ta­sın­da 2 Ka­sım Pa­zar gü­nü G.An­teps­por i­le ya­pa­ca­ğı kar­şı­laş­ma­nın bi­let­le­ri sa­tı­şa su­nul­du. A­li Sa­mi Yen’de sa­at 19.00’da baş­la­ya­cak ma­çın, Bi­le­tix’ten sa­tı­şa çı­kar­tı­lan bi­let­le­ri­nin fi­yat­la­rı şöy­le: Nu­ma­ra­lı T­ri­bün: 200-150 YTL, Ka­pa­lı Alt T­ri­bün: 200-150 YTL, Ye­ni ve Es­ki A­çık T­ri­bün: 30 YTL.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT