BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Farklı sonuçlar sıralaması

Farklı sonuçlar sıralaması

BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin ön­de ge­len iki şam­pi­yon­luk ada­yı F.Bah­çe Ül­ker ile Efes Pil­sen‘in 40 sa­yı cı­va­rın­da fark­lar­la maç ka­zan­dık­la­rı bir haf­ta­yı ge­ri­de bı­rak­tık.BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin ön­de ge­len iki şam­pi­yon­luk ada­yı F.Bah­çe Ül­ker ile Efes Pil­sen‘in 40 sa­yı cı­va­rın­da fark­lar­la maç ka­zan­dık­la­rı bir haf­ta­yı ge­ri­de bı­rak­tık. Ke­pez, F.Bah­çe kar­şı­sın­da sa­ha­da et­ki­li ola­ma­dı açık­ça­sı, an­cak da­ha üç haf­ta ön­ce Er­zu­rum’da­ki ku­pa ma­çın­da Efes’e sa­ha­yı dar eden Oyak Re­na­ult‘nun bu ka­dar dü­şen gra­fi­ği­ne ne de­me­li? Bu iki ma­çın top­la­mın­da bas­ket­bol adı­na en önem­li ay­rın­tı Tan­je­viç‘in 1992 do­ğum­lu Enes Kan­ter‘i sa­ha­ya sür­me­siy­di. Enes Kan­ter bir ta­ne ve F.Bah­çe’de oy­nu­yor. An­cak baş­ka Enes Kan­ter‘le­re sa­hip ol­ma­nın yo­lu genç oyun­cu­la­rı sa­ha­ya sür­mek­ten ge­çi­yor tüm ku­lüp­le­ri­miz için. Fark­lı so­nuç­lar sı­ra­la­ma­sın­da 40 sa­yı cı­va­rın­da­ki fark­lar­dan 25 sa­yı­la­ra doğ­ru in­di­ği­miz­de G.Sa­ray Ca­fe Crown‘u gö­rü­yo­ruz he­men. Pay­la­şım­cı ve doğ­ru bir bas­ket­bol oy­na­ya­rak zor geç­me­si bek­le­ne­bi­le­cek An­tal­ya kar­şı­laş­ma­sı­nı çok ra­hat ka­zan­dı­lar ve iler­le­yen haf­ta­lar­da­ki ba­şa­rı­la­rın ipuç­la­rı­nı ver­di­ler. An­tal­ya, Can Akın ve Er­sin Gör­kem‘in dö­nü­şüy­le bir­lik­te da­ha iyi ola­cak­tır. Ya­kın skor­lar­la bi­ten kar­şı­laş­ma­la­ra gel­di­ği­miz­de ise mü­ca­de­le kı­zı­şı­yor bir­den... Ya­kın so­nuç­lar­la bi­ten kri­tik bir kar­şı­laş­ma­da Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si‘nin ev sa­hi­bi avan­ta­jı­nı kul­la­nıp bü­yük he­def­le­ri olan Be­şik­taş Co­la Tur­ka‘yı elin­den ka­çır­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Mer­sin’in ga­li­bi­ye­tin­de baş rol­ler­den bi­rin­de si­yah-be­yaz­lı­la­rın es­ki oyun­cu­cu Ffri­end var­dı. Te­le­kom zor­lu Pı­nar Kar­şı­ya­ka dep­las­ma­nın­dan ka­yıp­sız çık­ma­yı ba­şar­dı. Mic­ha­el Wright bas­ket­bol­suz ge­çen uzun sü­re­den son­ra oyu­na ısın­ma­ya de­vam edi­yor. Kar­şı­ya­ka cep­he­sin­de ise üç ya­ban­cı dı­şın­da so­nu­ca yö­ne­lik kat­kı ol­duk­ça kı­sıt­lıy­dı, ge­çen se­ne­ki çiz­gi­le­ri­ni ya­ka­la­mak için ya ya­ban­cı­la­rı­nı ge­çen yıl­ki üs­tün per­for­mans se­vi­ye­si­ne çı­kar­ma­la­rı, ya da di­ğer oyun­cu­lar­dan da­ha faz­la kat­kı el­de et­me­nin yol­la­rı­nı bul­ma­la­rı ge­re­ki­yor. CA­SA TED Ko­lej­li­ler‘in şan­sı ise ay­nı şe­kil­de ya­ver git­me­di. İyi bir büt­çey­le se­zo­na baş­la­yan Ali­ağa Pet­kim dep­las­man­da oy­na­ma­sı­na rağ­men evi­ne ga­li­bi­yet­le dön­me­yi ba­şar­dı ve ‘Ko­lej’ iki maç­ta iki mağ­lu­bi­yet­le sı­ra­la­ma­da al­ta in­di. Ge­çen yıl G.Sa­ray’da pek oy­na­ma fır­sa­tı ve­ril­me­yen Fa­tih So­lak‘ın Ali­ağa’da 33 da­ki­ka sa­ha­da kal­ma­sı, onu iler­le­yen haf­ta­lar­da da­ha iyi bir per­for­mans çiz­gi­si­ne yük­sel­te­cek­tir. Efes Pil­sen ga­li­bi Ban­vit ise şen git­ti­ği Kon­ya’da um­du­ğu­nu bu­la­ma­dı. Ge­nel­de ya­ban­cı oyun­cu­la­rın par­sel­le­di­ği skor üre­ti­min­de Ufuk Ka­çar‘ın 22 sa­yı­sı Mut­lu Akü Sel­çuk Üni­ver­si­te­si açı­sın­dan önem­li bir kat­kıy­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT