BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “DUR” ihtarına uymadı öldürüldü

“DUR” ihtarına uymadı öldürüldü

Mo­to­sik­let­li po­lis me­mu­ru, 18 ya­şın­da­ki mo­to­sik­let­li gen­ci “dur” ih­ta­rı­na uy­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le ta­ban­cay­la vu­ra­rak ölü­mü­ne se­bep ol­duMo­to­sik­let­li po­lis me­mu­ru, 18 ya­şın­da­ki mo­to­sik­let­li gen­ci “dur” ih­ta­rı­na uy­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le ta­ban­cay­la vu­ra­rak ölü­mü­ne se­bep ol­du An­tal­ya’da mo­to­sik­let­li po­lis me­mu­ru M.E, Ye­şil­de­re Ma­hal­le­si’nde, mo­to­sik­le­tiy­le gi­den iki gen­ce “dur” ih­ta­rın­da bu­lun­du. Mo­to­sik­let dur­du­ğun­da, mo­to­sik­le­tin ar­ka­sın­da du­ran ve kim­li­ği açık­lan­ma­yan gen­cin in­di­ği, mo­to­sik­le­ti kul­la­nan Çağ­daş Ge­mik’in ise ha­re­ket ede­rek kaç­mak is­te­di­ği ve bu­nun üze­ri­ne po­lis me­mu­ru­nun gen­ce ateş et­ti­ği id­di­a edil­di. Boy­nu­nun sol ta­ra­fın­dan vu­ru­lan ve has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan gen­cin kur­ta­rı­la­ma­dı­ğı, olay­dan bir­kaç sa­at son­ra po­li­sin, gen­cin ba­ba­sı­nı ka­ra­ko­la ça­ğı­ra­rak, olay­dan ha­ber­dar et­tik­le­ri öğ­re­nil­di. EM­Nİ­YET: KA­SIT YOK An­tal­ya Em­ni­yet Mü­dü­rü Fey­zul­lah Ars­lan, ola­yın ka­sıt­lı ol­ma­dı­ğı­nı, kon­trol sı­ra­sın­da gen­cin “dur” ih­ta­rı­na uy­ma­ma­sı se­be­biy­le vu­ru­la­rak öl­dü­ğü­nü bil­dir­di. Ars­lan, po­lis­le il­gi­li ad­li ve ida­ri so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı­ğı­nı, gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­dı­ğı­nı da be­lirt­ti. Po­lis me­mu­ru M.E. ise sevk edil­di­ği nö­bet­çi mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı.
Reklamı Geç
KAPAT