BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mark Parris: Davutoğlu Türkiye’nin Henry Kissinger’i

Mark Parris: Davutoğlu Türkiye’nin Henry Kissinger’i

Baş­ba­kan­lık Dış Po­li­ti­ka Baş­da­nış­ma­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu, “Biz Er­me­nis­tan ile en iyi iliş­ki­le­ri kur­mak is­ti­yo­ruz” de­di ve Tür­ki­ye’nin, Er­me­nis­tan’ı “düş­man ve­ya teh­dit ola­rak gör­me­di­ği­ni” bil­dir­di.Baş­ba­kan­lık Dış Po­li­ti­ka Baş­da­nış­ma­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu, “Biz Er­me­nis­tan ile en iyi iliş­ki­le­ri kur­mak is­ti­yo­ruz” de­di ve Tür­ki­ye’nin, Er­me­nis­tan’ı “düş­man ve­ya teh­dit ola­rak gör­me­di­ği­ni” bil­dir­di. Da­vu­toğ­lu, Si­ya­si Eko­no­mik ve Sos­yal Araş­tır­ma­lar Vak­fı (SE­TA) ile Was­hing­ton’da­ Broo­kings Ens­ti­tü­sü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen, “Tür­ki­ye, böl­ge ve Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri” ko­nu­lu kon­fe­ran­sa ana ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tıl­dı. Da­vu­toğ­lu, “Er­me­nis­tan ile, zi­ya­ret­ler­le iyi bir fır­sat ya­ka­lan­dı, bu kul­la­nıl­ma­lı” di­ye ko­nuş­tu. Otu­ru­mun yö­ne­ti­ci­si ABD’nin es­ki An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Mark Par­ris de ABD’de bil­gi ve tec­rü­be­si­ne gü­ve­ni­len ABD’nin es­ki Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Henry Kis­sin­ger ile Da­vu­toğ­lu’nu kar­şı­laş­tır­dı­ğı otu­rum­da, Ah­met Da­vu­toğ­lu için, “Tür­ki­ye’nin Henry Kis­sin­ger’ı” ni­te­le­me­si­ni kul­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91724
  % 2.21
 • 4.7897
  % -0.94
 • 5.5819
  % -1.38
 • 6.287
  % -1.99
 • 188.976
  % -2.28
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT