BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erdoğan’dan Esad’a taziye telefonu

Erdoğan’dan Esad’a taziye telefonu

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Beş­ar Esad ile dün akşam te­le­fon gö­rüş­me­si yap­tı.SINIR İHLALİNİ GÖRÜŞTÜ Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Beş­ar Esad ile dün akşam te­le­fon gö­rüş­me­si yap­tı. Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın, te­le­fon­la ara­dı­ğı Su­ri­ye Dev­let Baş­ka­nı Esad’la gö­rüş­me­sin­de Su­ri­ye sı­nı­rı­nın ih­la­li ko­nu­su ele alındı. Er­do­ğan, gö­rüş­me­de, 26 Ekim’de Su­ri­ye’nin Ebu Ke­mal böl­ge­sin­de­ki sı­nır ih­la­liy­le il­gi­li en­di­şe­le­ri ile­te­rek, olay­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Su­ri­ye va­tan­daş­la­rı için ta­zi­ye­le­ri­ni bil­dir­di. Sı­nır ih­la­li­nin cid­di bir du­rum ol­du­ğu­nu be­lir­ten Baş­ba­kan Er­do­ğan, Tür­ki­ye’nin, ko­nu­nun ay­rın­tı­la­rı­nı ta­kip et­ti­ği­ni ve de­ğer­len­dir­me­le­rin sür­dü­ğü­nü söy­le­di. Gö­rüş­me­de, Tür­ki­ye-Su­ri­ye iliş­ki­le­ri­nin ya­nı sı­ra Su­ri­ye ve Lüb­nan ara­sın­da dip­lo­ma­tik iliş­ki­le­rin ye­ni­den baş­la­ma­sı ve te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı or­tak mü­ca­de­le ko­nu­la­rın­da da gö­rüş alış ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du.
Kapat
KAPAT