BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Para para para

Para para para

İki se­ne ön­ce bir uz­man, hü­kü­me­te bir tek­lif­te bu­lun­muş­tu: “Ben ol­sam YTL ba­sar, pi­ya­sa­dan do­lar top­la­rım.” Ne ka­dar ba­sı­lıp ne ka­dar top­la­na­cak so­ru­su­na, şöy­le bir ce­vap ver­miş­ti:İki se­ne ön­ce bir uz­man, hü­kü­me­te bir tek­lif­te bu­lun­muş­tu: “Ben ol­sam YTL ba­sar, pi­ya­sa­dan do­lar top­la­rım.” Ne ka­dar ba­sı­lıp ne ka­dar top­la­na­cak so­ru­su­na, şöy­le bir ce­vap ver­miş­ti: Ban­yo yap­mak su­yun sı­cak­lı­ğı­nı ayar­la­mak is­te­yen ada­ma, “Sı­cak mus­lu­ğu­nu şu ka­dar çe­vir, so­ğuk mus­lu­ğu­nu bu ka­dar çe­vir, den­mez. Aya­rı el yor­da­mı ile olur. Ta­rif­le ol­maz” de­miş­ti. İkin­ci açık­la­ma­sı da şöy­ley­di: “Di­yor­lar ki pi­ya­sa­ya faz­la pa­ra gi­rin­ce ta­lep pat­la­ma­sı olur. Adam ce­bin­de­ki 1000 do­la­rı TL ile de­ğiş­ti­rin­ce ni­çin ta­le­bi de­ğiş­sin. Za­ten har­ca­ya­cak ol­sa ce­bin­de­ki 1000 do­la­rı boz­du­rur, har­car. Kork­ma­yın pi­ya­sa­dan do­lar top­la­mak için pa­ra ba­sın­ca ta­lep pat­la­ma­sı ol­maz.” İş­ten an­la­yan­la­ra uçuk tek­lif gi­bi mi gel­di, ağ­zı olan ko­nu­şu­yor gi­bi mi ol­du.. Tar­tı­şıl­ma­dı bi­le. Oy­sa bu­gün­le­re ba­kın­ca ba­na üze­rin­de dü­şün­me­ye de­ğer bir tek­lif­miş gi­bi ge­li­yor. Pi­ya­sa­dan top­la­mış­sı­nız 100 mil­yar do­lar. Kar­şı­lı­ğın­da ver­miş­si­niz ye­ni bas­tı­ğı­nız YTL’le­ri..Or­ta­lık ka­rı­şıp boz­dur­du­ğu do­lar­la­rı alıp git­mek is­te­yen­ler ne ya­pa­cak? Ge­tir­di­ği pa­ra­nın en az ya­rı­sı­nı içer­de bı­ra­kıp git­miş gi­bi ola­cak. .... Yurt dı­şın­da­ki pa­ra­nın hiç ol­maz­sa bir kıs­mı ge­lir, he­sa­bıy­la ma­lum ba­zı ted­bir­ler dü­şü­nü­lü­yor. Pa­ra­nı ge­tir, ne­re­den gel­di, na­sıl ka­zan­dın di­ye sor­ma­ya­ca­ğız. Yüz­de iki­si­ni usu­len ke­se­ce­ğiz, ge­ri­si se­nin.. Bu ted­bir ko­nu­şul­du­ğu gün­ler­de ‘ya bu yol­la pa­ra ak­la­nır­sa’ gi­bi en­di­şe­ler di­le ge­ti­ril­di. Baş­ba­kan, “Ris­ki üs­tü­mü­ze alı­yo­ruz” de­di. Za­ten da­ha faz­la­sı da söy­le­ne­mez­di. Dı­şar­da­ki pa­ra de­yin­ce ne an­lı­yo­ruz. Adam pa­ra­yı içer­de ka­zan­mış­tır, dı­şa­rı gö­tür­müş­tür. Dı­şar­da ka­zan­mış­tır, şu se­beb­le bu se­beb­le bir kıs­mı­nı ora­da bı­rak­mış­tır. Ya­rı res­mi iş yap­mış­tır, ka­yıt­lar­da gö­rü­ne­nin faz­la­sı ora­da kal­mış­tır. Çok faz­la de­ta­ya in­me­den bu in­san­la­ra te­mi­nat ve­rip şim­di ge­ti­rin, is­te­di­ği­niz za­man da kay­da gir­miş pa­ra ola­rak gö­tü­rün, de­me­nin sa­kın­ca­sı ne? İçer­de her­ke­sin her şe­yi ka­yıt al­tın­da ol­sa. Meş­ru de­yin­ce ne an­lı­yor­sa­nız o şe­kil­de ol­sa.. ‘Ey­vah, ka­ra pa­ra da ge­lir­se’ en­di­şe­si­nin bir an­la­mı olur. Şim­di ne an­la­mı var? Keş­ke gel­se.
Kapat
KAPAT