BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mağduriyetimiz bitsin

Mağduriyetimiz bitsin

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’na; İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nün çe­şit­li bi­rim­le­rin­de ha­len gö­rev­li, borç­lan­ma mağ­du­ru bir grup po­lis me­mu­ru­yuz. Em­ni­yet Teş­ki­la­tı­nın mer­kez ve taş­ra teş­ki­lat­la­rın­da ha­len gö­rev­li olan, 1985-2008 yıl­la­rı ara­sın­da po­lis okul­la­rın­dan me­zun olan yak­la­şık 110 bin po­li­se, 1 Ekim 2008 gü­nü yü­rür­lü­ğe gi­ren ye­ni “Sos­yal Gü­ven­lik Re­for­mu” ile borç­lan­ma hak­kı ve­ril­me­miş­tir...İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’na; İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nün çe­şit­li bi­rim­le­rin­de ha­len gö­rev­li, borç­lan­ma mağ­du­ru bir grup po­lis me­mu­ru­yuz. Em­ni­yet Teş­ki­la­tı­nın mer­kez ve taş­ra teş­ki­lat­la­rın­da ha­len gö­rev­li olan, 1985-2008 yıl­la­rı ara­sın­da po­lis okul­la­rın­dan me­zun olan yak­la­şık 110 bin po­li­se, 1 Ekim 2008 gü­nü yü­rür­lü­ğe gi­ren ye­ni “Sos­yal Gü­ven­lik Re­for­mu” ile borç­lan­ma hak­kı ve­ril­me­miş­tir... Ye­ni bir dü­zen­le­me ya­pı­la­rak, po­lis okul­la­rın­da ma­aş­sız ola­rak oku­yan po­lis me­mur­la­rı­na da borç­lan­ma hak­kı ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Şöy­le ki; “Son çı­kan dü­zen­le­me­ler ile Po­lis Aka­de­mi­si ile fa­kül­te ve yük­sek okul­lar­da Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü he­sa­bı­na oku­yan ve­ya ken­di he­sa­bı­na oku­mak­ta iken Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü he­sa­bı­na oku­ma­ya de­vam eden öğ­ren­ci­ler ile Em­ni­yet Hiz­met­le­ri Sı­nı­fı’nda 4’ün­cü mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di kap­sa­mın­da ça­lış­mak­ta olan­la­rın, bah­se ko­nu okul­lar­da ge­çen ba­şa­rı­lı eği­tim sü­re­le­ri, is­tek­le­ri ha­lin­de; borç­lan­ma ta­lep ta­ri­hin­de il­gi­si­ne gö­re en az ay­lık alan po­lis ve­ya ko­mi­ser yar­dım­cı­sı­nın emek­li ke­se­ne­ği­ne esas un­sur­la­rı üze­rin­den, bu sü­re­le­re ait si­gor­ta­lı ve iş­ve­ren his­se­si pri­mi­nin ta­ma­mı borç­lan­dı­rıl­mak su­re­tiy­le hiz­met­ten sa­yı­la­ca­ğı...”nı öğ­ren­dik. An­cak, bu hak­tan 1985-2008 yıl­la­rı ara­sın­da po­lis okul­la­rın­da çe­şit­li sü­re­ler­de ma­aş al­ma­dan oku­yan (12 ay, 9 ay, 7.5 ay, 6 ay) ve ba­şa­rı­lı ol­duk­tan son­ra po­lis me­mu­ru ola­rak gö­re­ve baş­la­yan yak­la­şık 110.000 ki­şi­yi bu­lan Em­ni­yet Hiz­met­le­ri sı­nı­fın­da­ki po­lis me­mur­la­rı­nın ya­rar­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı öğ­ren­miş bu­lun­mak­ta­yız. Söz ko­nu­su ka­nu­na bir ek mad­de ko­nu­la­rak, mağ­du­ri­ye­ti­mi­zin gi­de­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz. >> En­di­şe­le­ri­mi­zi gi­de­rin! Ben yıl­lar­ca ça­lı­şıp emek­li­li­ği hak et­miş bir ba­ya­nım. Ger­çi al­dı­ğı­mız 580 YTL ile ge­çin­mek ya da din­le­nip yıl­la­rın yor­gun­lu­ğu­nu at­mak ne ka­dar müm­kün olur, bi­le­mem! Ama bi­zim te­sel­li­miz, ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği ile il­gi­liy­di... Ma­ale­sef ye­ni çı­kan ya­say­la bu tek lük­sü­müz de eli­miz­den alın­dı. 3 kı­zım var. Şu an öy­le bir or­tam­da­yız ki, iş var si­gor­ta yok, ça­lış­ma şart­la­rı çok ağır. Tar­sus’ta 7-8 fab­ri­ka var­dı, şim­di bir ta­ne kal­dı. Teks­til de­sen iç­ler acı­sı... 18 ya­şı­la­rın­dan son­ra si­gor­ta­dan fay­da­la­na­ma­ya­cak­lar. Ba­şı­mı­za bir iş ge­lir­se, on­lar ay­lı­ğı­mız­dan da fay­da­la­na­ma­ya­cak­lar. Bu kız­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği ne ola­cak di­ye en­di­şe için­de­yiz. Bu ko­nu­da Hü­kü­met na­sıl bir çö­züm dü­şü­ne­cek? Yok­sa ço­cuk­la­rı­mız Av­ru­pa­lı­lar gi­bi so­ka­ğa mı dü­şe­cek? Be­nim gi­bi bir­çok an­ne-ba­ba bu ko­nu­da kay­gı du­yu­yor... Ba­zı olay­la­rı biz­ler de tak­dir­le kar­şı­la­mı­yo­ruz; an­ne-ba­ba­nın emek­li maa­şın­dan fay­da­lan­mak için tür­lü sah­te­kâr­lık­la­rı ser­gi­le­yen­le­ri ta­bi­i ki tas­vip et­mi­yo­ruz. Ama bun­la­rın acı­sı­nı di­ğer ço­cuk­lar­dan çı­kar­mak, on­la­rı kö­tü­lü­ğe sü­rük­le­mek ne de­re­ce doğ­ru, bi­le­mi­yo­rum. Sah­te­kâr­lık ya­pan­lar­la et­ki­li mü­ca­de­le edil­sin. Ama di­ğer in­san­la­rı da mağ­dur ede­cek yol­la­ra sa­pıl­ma­ma­lı. Lüt­fen biz an­ne-ba­ba­la­rın en­di­şe­le­ri­ni gi­de­ri­ci bir dü­zen­le­me ya­pın!.. * Se­val Taş­kın-TAR­SUS >> Ba­kan Çu­buk­çu mağ­du­ra sa­hip çık­tı 17 Ekim 2008 ta­rih­li ga­ze­te­mi­zin bu kö­şe­sin­de, iş ka­za­sı ge­çir­dik­ten son­ra ça­lış­ma zor­lu­ğu ya­şa­dı­ğı­nı, işi­ni kay­bet­ti­ği­ni be­lir­ten Ci­han De­mir’in mağ­du­ri­ye­ti­ne yer ver­miş­tim. Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu her za­man­ki du­yar­lı­lı­ğı­nı gös­te­re­rek, bu ola­ya da kı­sa sü­re­de el at­tı. Sos­yal Hiz­met Uz­man­la­rın­ca söz ko­nu­su olay ve mağ­du­run in­ce­le­me­ye alın­dı­ğı, ilk etap­ta ai­le­ye bir de­fa­lı­ğı­na sos­yal yar­dım mik­ta­rı­nın 5 ka­tı ka­dar ge­çi­ci nak­di yar­dım ya­pıl­dı­ğı, bun­dan son­ra da uz­man­la­rın sü­rek­li ta­kip­te ola­ca­ğı ve ge­re­ke­nin ya­pı­la­ca­ğı bil­di­ril­di. Sa­yın Ni­met Çu­buk­çu’ya da bu du­yar­lı­lık ya­kı­şır. Uma­rım bü­tün yet­ki­li­ler bu ka­dar du­yar­lı olur­lar ve ge­re­ken mü­da­ha­le­yi bu ka­dar kı­sa sü­re­de ya­par­lar...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT