BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > IMF ile anlaşamazsak YOLA DEVAM EDERİZ

IMF ile anlaşamazsak YOLA DEVAM EDERİZ

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, IMF’nin büt­çe­yi bas­kı al­tı­na al­ma, ya­tı­rım­la­rı ta­ma­men en­gel­le­me ve bü­yü­me ora­nı­nı dü­şür­me­ye yö­ne­lik bas­kı­sı­na sı­cak bak­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di.Er­do­ğan, ko­nu­ğu Pa­kis­tan Baş­ba­ka­nı Gi­la­ni­’yi yağ­mur­dan ken­di şem­si­ye­si ile ko­ru­du. > Dev­let Arık AN­KA­RA İHA Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, IMF’nin büt­çe­yi bas­kı al­tı­na al­ma, ya­tı­rım­la­rı ta­ma­men en­gel­le­me ve bü­yü­me ora­nı­nı dü­şür­me­ye yö­ne­lik bas­kı­sı­na sı­cak bak­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan, Pa­kis­tan Baş­ba­ka­nı Se­yit Yu­suf Rı­za Gi­la­ni ile bir ara­ya gel­di. Er­do­ğan ve Gi­la­ni, yak­la­şık 1.5 sa­at sü­ren gö­rüş­me­nin ar­dın­dan or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. IMF düş­ma­nı bir ik­ti­dar ol­ma­dık­la­rı­nı, sa­de­ce kar­şı­lık­lı men­fa­at esa­sı­na da­ya­nan bir an­laş­ma im­za­la­ya­cak­la­rı­nı bil­di­ren Er­do­ğan, şun­la­rı söy­le­di: “Bu dö­nem­de ya­tı­rım­la­rı­mız du­rur­sa çok bü­yük çö­küş olur. Ya­tı­rım ya­pa­ca­ğız ki is­tih­dam nok­ta­sın­da sı­kın­tı ya­şa­ma­ya­lım. Ar­ka­daş­la­rı­ma, IMF ye­ti­li­le­ri­ne bu­nu söy­le­yin de­dim. Ümü­ğü­mü­zü sık­ma­ya kalk­ma­sın­lar. Kar­şı­lık­lı men­fa­at esa­sı­na da­ya­na­rak otu­rur ko­nu­şu­ruz, on­dan son­ra ka­ra­rı­mı­zı ve­ri­riz. IMF bu nok­ta­da an­la­yış­la yak­laş­maz­sa, o za­man yo­lu­mu­za de­vam et­mek du­ru­mun­da ka­lı­rız.” Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Tür­ki­ye ola­rak kriz­le­r­den al­dı­ğı­mız ders­le ma­li di­sip­lin­den ta­viz ver­me­yi­şi­miz bi­ze avan­taj sağ­la­mış du­rum­da. Hiç­bir ban­ka­mız fo­na dev­re­dil­miş de­ğil. Ba­zı ya­sal dü­zen­le­me­ler ya­pı­yo­ruz, ba­zı­la­rı­nı ge­nel­gey­le çö­zü­yo­ruz. Fi­nans sek­tö­rüy­le, özel sek­tör­le, eko­no­mi­de­ki si­vil top­lum­la yap­tı­ğı­mız gö­rüş­me­ler­le pi­ya­sa­yı dü­zen­le­me­nin gay­re­ti içe­ri­sin­de­yiz. Çok az bir za­yi­at­la bu sü­re­ci at­la­ta­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu. PA­KİS­TAN BAŞ­BA­KA­NI, AN­KA­RA’DA RESMÎ TÖ­REN­LE KAR­ŞI­LAN­DI Baş­ba­kan Er­do­ğan, Pa­kis­tan Baş­ba­ka­nı Se­yid Yu­suf Rı­za Gi­la­ni’yi resmî tö­ren­le kar­şı­la­dı. Af­ga­nis­tan’da­ki ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­me im­ka­nı bul­duk­la­rı­nı be­lir­ten Er­do­ğan, bu ko­nu­nun Pa­kis­tan’ı ya­kın­dan il­gi­len­dir­di­ği­ni kay­det­ti. İ­ki ül­ke­nin ‘Cum­hur­baş­kan­la­rı Zir­ve­si’nin Tür­ki­ye’nin gi­ri­şim­le­riy­le ya­pıl­dı­ğı­nı, ikinci zir­ve­nin de İs­tan­bul’da müm­kün o­la­ca­ğı­nı di­le ge­ti­ren Er­do­ğan, her i­ki ül­ke­nin de Tür­ki­ye’nin dos­tu ve kar­de­şi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT